Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari

  Kafedrada quyidаgi yoʼnаlishlаr boʼyichа ilmiy – tаdqiqot ishlаri olib borilmoqdа:

  1. Ogʼir kranioserebral travmalarning zamonaviy davolash usullarini takomillashtirish (rahbar va ijrochi – professor Mamadaliyev А.M.).

  2. Yengil kranioserebral travmalarning zamonaviy davolash usullarini takomillashtirish (rahbar – professor Mamadaliyev А.M., ijrochi – ass. Norqulov N.O’.).

  3. Bosh va orqa miya oʼsmalarini xirurgik davolash usullarini takomillashtirish (ijrochilar – professor Mamadaliyev А.M., kafedra dotsenti, PhD Аliyev M.А. boʼlim ordinatori Mamadaliyeva S.А.; rahbar – professor Mamadaliyev А.M.)

  4.Markaziy nerv sistemasi neyroxirurgik tugʼma rivojlanish nuqsonlarining davolash usullarini takomillashtirish (ijrochi va rahbar – dots., t.f.d. Shodiyev А.Sh.)

  5. Tugʼruq kranioserebral travmalari va perinatal entsefalopatiyasi asoratlarining etiopatogenezi, klinikasi, davolash usullari va profilaktikasi (ijrochi- ass. Mamadaliyeva S.А., rahbar – prof. Qoriyev Gʼ.M., konsultant –professor Mamadaliyev А.M.)

  6. Kranioserebral travmalar oqibatlarining diagnostikasi va davolash usullarini takomillashtirish (ijrochi – dotsent, PhD Аliyev M.А., rahbar – professor Mamadaliyev А.M.)

  7. Bosh miya abssesslarini xirurgik miniinvaziv davolashning samaradorligini oshirish va takomillashtirish (ijrochilar: Mamadaliyev А.M., Аliyev M.А., rahbar – professor Mamadaliyev А.M.)

  8. Umurtqa pogʼonasi degenerativ kasalliklari va disk churralarini davolashda miniinvaziv xirurgik usullarni takomillashtirish (ijrochilar: professor Mamadaliyev А.M., dotsent Shodiyev А.Sh., Аliyev M.А.; rahbar – professor Mamadaliyev А.M.)

  9. Optikoxiazmal araxnoiditlarning patogenezi, diagnostikasi va ularni davolashda endolyumbal nootrop-ozon insuflyatsiyasining samaradorligini aniqlash (ijrochi: ass. Nabiev А.А.; rahbarlar: professor Mamadaliyev А.M, dotsent, t.f.d. Shodiev А.Sh.).

  10. Kraniotserebral travmalar va uzun naysimon suyaklar siniqlari qoʼshma travmalarida diagnostika va davolash usullarini takomillashtirish (ijrochi Аvezov S.K., rahbar - professor Mamadaliyev А.M. ).

  11. Клиника, современные методы диагностики и хирургическое лечение хронических субдуральных гематом и гидром (ijrochi va rahbar: dotsent, t.f.d. Shodiyev А.Sh.).

  12. Особенности клинического течения, диагностики и лечения приобретенной гидроцефалии (ijrochi va rahbar: dotsent, t.f.d. Shodiyev А.Sh.).

  13. Современные методы диагностики и дифференцированный подход к комплексному лечению парасагиттальных менингиом больших полушарий головного мозга (ijrochilar – assistent Ravshanov D.M., kafedra dotsenti, PhD Аliyev M.А., rahbar - professor Mamadaliyev А.M.).

  14. Исследование эффективности различных способов пластики посттравматических дефектов черепа (ижрочи, стажер-ассистент Саидов К.Ж., раҳбар – профессор, т.ф.д. Мамадалиев А.М.).

  15. Umurtqa kanali boʼyin sohasi ikkilamchi stenozlarining zamonaviy diagnostikasi va neyroxirurgik davolash usullari (ijrochi magistratura rezidenti Аbdulhakimov P.V., rahbar – kafedra dotsenti, PhD Аliyev M.А.).

  16. Bosh miya perinatal shikastlanishlari oqibatlarining zamonaviy diagnostikasi va kompleks davolash usullari (ijrochi - Tilavqulov M.S., rahbar – kafedra dotsenti, PhD Аliyev M.А.).

  Kafedraning barcha xodimlari kafedra va institut ilmiy-tadqiqot ishlarida faol qatnashmoqdalar. Hozirgi kunda 6 nafar xodim mustaqil izlanuvchilar (Aliyev M.A., Nabiev A.A., Husanov Z.T., Ravshanov D.M.,Jo’rayev A.M.,Saidov K.J.).

Professor A.M. Mamadaliyev O’zbekiston Neyroxirurglari Xalqaro III Syezdida (Samarqand shahri)

  So'nggi 5 yil ichida kafedra xodimlari tomonidan 300 dan ortiq ilmiy ishlar nashr etilgan, shu jumladan 3 ta o'quv qo'llanma, 2 ta monografiya, 4 ta elektron dastur, yetakchi respublika va xalqaro jurnallarda 100 dan ortiq maqolalar chop etilgan.

Chop etilgan ilmiy, o’quv-uslubiy ishlar

  1.Худойбердиев Х.Х. Асаб касалликлари жарроҳлиги, 1999 (на узб. языке).

  2.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш., Набиев А.А. Бошмиянингўсмалари (ўқув - услубий қўлланма). Тошкент. 2008 йил. 23 бет.

  3.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш., Юлдашев Р.Ю. Норкулов Н.У., Кудратов Ш.А. Бош миянинг жанговортравмалари (ўқув - услубий қўлланма). Тошкент. 2008 йил. 22 бет.

  4.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш. Краниоцеребрал травмалар (ўқув - услубий қўлланма).Тошкент. 2008 йил. 38 бет.

  5.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш. Умуртқа поғонаси ва орқа миянинг травмалари (ўқув - услубий қўлланма).Тошкент. 2008 йил. 14 бет.

  6.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш. Бош мия қон томирларининг нейрохирургик касалликлари (ўқув - услубий қўлланма). Тошкент. 2008 йил. 13 бет.

  7.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш. Опухоли головного мозга (учебно-методические рекомендации).Ташкент. 2008 год. 37 стр.

  8.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш. Краниоцеребральные травмы (учебно-методические рекомендации).Ташкент. 2008 год. 37 стр.

  9.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш., Набиев А.А. Сосудистые нейрохирургические заболевания головного мозга (учебно-методические рекомендации).Ташкент. 2008 год. 17 стр.

  10.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш., Юлдашев Р.Ю., Норкулов Н.У., Кудратов Ш.А., Мамадалиева С.А., Чориев У.Х. Набиев А.А. Травмы позвоночника и спинного мозга (учебно-методические рекомендации).Ташкент. 2008 год. 24 стр.

  11.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш., Набиев А.А. Boshmiyaningo‘smalari (o‘quv - uslubiy qo‘llanma). Самарқанд. 2009 йил. 33 бет.

  12.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш., Юлдашев Р.Ю., Норкулов Н.У., Кудратов Ш.А., Мамадалиева С.А., Чориев У.Х. Набиев А.А. Bosh miyaning jangovortravmalari (o‘quv - uslubiy qo‘llanma). Самарқанд. 2009 йил. 18 бет.

  13.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш. Bosh miya qon tomirlarining neyroxirurgik kasalliklari (o‘quv - uslubiy qo‘llanma). Самарқанд. 2009 йил. 19 бет.

  14.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш., Юлдашев Р.Ю., Норкулов Н.У., Набиев А.А., Мамадалиева С.А., Чориев У.Х. Umurtqa pog’onasi va orqa miyaning travmalari. (o‘quv - uslubiy qo‘llanma). Самарқанд. 2009 йил. 20 бет.

  15.Мамадалиев А.М., Алиев М.А. Оrqa miyaning o’smalari. (o‘quv - uslubiy qo‘llanma). Самарқанд. 2014 йил. 32 бет.

  16.Мамадалиев А.М., Норкулов Н.У. Periferik nerv sistemasining travmalari (o‘quv - uslubiy qo‘llanma). Самарқанд. 2014 йил. 38 бет.

  17.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш. Gidrosefaliya (o‘quv - uslubiy qo‘llanma). Самарқанд. 2014 йил. 33 бет.

  18.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш., Набиев А.А., Алиев М.А. Neyroxirurgiyada qo’llaniladigan qo’shimcha tekshirish usullari (o‘quv - uslubiy qo‘llanma). Самарқанд. 2014 йил. 54 бет.

  19.Мамадалиев А.М., Алиев М.А., Мамадалиева С.А.Гидроцефалия (рус тилида) Ўқув-услубий тавсиянома. Самарқанд ш., 2015 йил, 55 бет.

  20.Шодиев А.Ш., Мамадалиев А.М. Гидроцефалия (ўзбек тилида) Ўқув-услубий тавсиянома. Самарқанд ш., 2015 йил, 31 бет.

  21.Мамадалиев А.М., Алиев М.А., Мамадалиева С.А. Umurtqa pog‘onasi osteoxondrozi va umurtqalararo disk churralari (lotin alifbosida). Ўқув-услубий тавсиянома. Самарқанд ш., 2015 йил, 62 бет.

  22.Мамадалиев А.М., Алиев М.А., Мамадалиева С.А. Умуртқа поғонаси остеохондрози ва умуртқалараро диск чурралари (кирилл алифбосида). Ўқув-услубий тавсиянома. Самарқанд ш., 2015 йил, 63 бет.

  23.Мамадалиев А.М., Алиев М.А., Мамадалиева С.А. Остеохондроз позвоночника и грыжи межпозвонковых дисков (рус тилида). Ўқув-услубий тавсиянома. Самарқанд ш., 2015 йил, 57 бет.

  24.Мамадалиев А.М., Юлдашев Р.Ю., Норқулов Н.Ў., Набиев А.А. Funksional va asab tizimi faoliyatini tiklash hamda neyroxirurgiyada og’riqli sindrom (lotin alifbosida). Ўқув-услубий тавсиянома. Самарқанд ш., 2015 йил, 48 бет.

  25.Мамадалиев А.М., Юлдашев Р.Ю., Норқулов Н.Ў., Набиев А.А. Функционал ва асаб фаолиятини тиклаш ҳамда нейрохирургияда оғриқли синдром (кирилл алифбосида). Ўқув-услубий тавсиянома Самарқанд ш., 2015 йил, 52 бет.

  26.Мамадалиев А.М., Норқулов Н.Ў., Юлдашев Р.Ю., Набиев А.А. Функциональная и восстановительная нейрохирургия и болевые синдромы в нейрохирургии (рус тилида). Ўқув-услубий тавсияномаСамарқанд ш., 2015 йил, 52 бет.

  27.Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш. Нейрохирургия. Учебное пособие. Ташкент-2019. 363 стр.

  28. Мамадалиев А.М. Бош мия эхинококкозининг диагностикаси ва нейрохирургик даволаш усуллари. Монография. Самарқанд-2020. 120 бет.

  28. Мамадалиев А.М., Алиев М.А. Umurtqa pog‘onasi va orqa miyaning travmalari (услубий кўрсатмалар) Ўқув-услубий тавсиянома. Самарқанд ш., 2020 йил, 58 бет.

  29. Мамадалиев А.М. Абсцессы головного мозга (услубий кўрсатмалар). Ўқув-услубий тавсиянома. Самарқанд ш., 2020 йил, 42 бет.

  30. Шодиев А.Ш., Норқулов Н.Ў. Бош миянинг ўсмалари (Ўқув-услубий тавсияномалар). Самарқанд ш., 2020 йил, 51 бет.

  31. Шодиев А.Ш., Норқулов Н.Ў. Тригеминальная невралгия (Ўқув-услубий тавсияномалари). Самарқанд ш., 2020 йил, 38 бет.


Dotsent, t.f.d. A.Sh. Shodiyev Britaniya neyroxirurglari kongressida, London, Angliya, 2014 yil.


Kafedra dotsenti, PhD M.A. Aliyev Butunjahon Neyroxirurglari kongressida Pekin, Xitoy, 2019 yil.