Top.Mail.Ru
×
Menu
  • O'zbekiston Respublikasining Davlat Bayrog'i
  • O'zbekiston Respublikasining Davlat Gerbi
Close Menu

Kafedra o'quv va o'quv-metodik ishlari

  1. Chiziqli zanjirlarda to'g'ri burchakli impulьslarni kuzatish va diffyeryenцial hamda intyegral zanjirlarni o'rganish. 10 byet

  2. Chiziqli zanjirlarda to`g`ri burchakli impulslarni kuzatish va differensial hamda integral zanjirlarni o’rganish. 10 bet

  3. Elyektron osцillografning tuzilishi va ishlash prinsipini o'rganish 22 byet

  4. Elektron ossillografning tuzilishi va ishlash prinsipini o’rganish 22 byet

  5. INTERNET va E-mail xizmatlari 16 byet

  6. INTERNET va E-mail xizmatlari 16 byet

  7. Gauss normal taqsimot qonuniga asosan odamning maksimal artyerial qon bosimining taqsimlanishini o'rganish (Xususiy hol uchun) 13 byet

  8. Gauss normal taqsimot qonuniga asosan odamning maksimal arterial qon bosimining taqsimlanishini o`rganish (Xususiy hol uchun) 13 byet

  9. Yorug'likning qutblanish xodisasidan foydalanib polyarimyetr yordamida eritmalardagi shakarning miqdorini aniqlash. 11 byet

  10.Yorug`likning qutblanish xodisasidan foydalanib polyarimetr yordamida eritmalardagi shakarning miqdorini aniqlash. 11 byet

  11. Rangli eritmalarning konцyentraцiyasini fotomyetrik usul bilan aniqlash. 11 bet

  12. Rangli eritmalarning konsentratsiyasini fotometrik usul bilan aniqlash. 11 byet

  13. Suyuqlikni sindirish ko'rsatkichini ryefraktomyetr yordamida aniqlash. 7 byet

  14. Suyuqlikni sindirish ko`rsatkichini refraktometr yordamida aniqlash. 7 byet

  15. Suyuqliklarning ichki ishqalanish koeffiцiyentini (qovushqoqligini) kapillyar viskozimyetr va VK-4 viskozimyetri vositasi bilan aniqlash. 14 byet

  16.Suyuqliklarning ichki ishqalanish koeffitsiyenti-ni (qovushqoqligini) kapilyar viskozimetr va VK-4 viskozimetri vositasi bilan aniqlash. 14 byet

  17.Xatolar haqida tushuncha mutlaq (absolyut) va nisbiy xato. 10 byet

  18.Xatolar haqida tushuncha mutlaq (absolyut) va nisbiy xato. 10 byet

  19.Audiomyetriyaning fizik asoslarini o'rganish va audiomyetr yordami bilan eshitish o'tkirligini aniqlash. 9 byet

  20.Audiometriyaning fizik asoslarini o`rganish va audiometr yordami bilan eshitish o`tkirligini aniqlash. 9 bet

  21.Stomatologiya fakulteti talabalari uchun laboratoriya mashg`ulotlari 115 bet

  22.Davolash fakulteti talabalari uchun laboratoriya mashg`ulotlari 110 bet

  23. Monografiya Safarov T.S., Uraqov Sh.U. “Modyelirovaniye i isslyedovaniye proцyessa prinyatiya myediцinskix diagnostichyeskix ryeshyeniy na osnovye gibridnoy tyexnologii”. Toshkyent-2020. - 152 byet.

  24. O'quv-uslubiy qo'llanma “Oliy matyematika” Malikov M.R. Voxodov A.M.,Urakov Sh.U., Baxramov R.R.,Nye'matov N.I. Samarqand - 2019 y. 38 b.

  25. O'quv-uslubiy qo'llanma “Gyematologiya fanida “o'tkir lyeykoz” mavzusini o'kitishda axborot kommunikaцion tyexnologiyalarni qo'llanilishi. Abdiyev K.M., Urakov Sh.U., Safarov T.S. Samarqand - 2020 y. 84 b.

  26. Malikov M.R. Safarov T., Voxodov A.M., Urakov Sh.U., Baxramov R.R.,Nye'matov N.I.uslubiy qo'llanma “Statistika” Samarqand– 2020 y. 25 b.