Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali

Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali 2022, No SI-4.1


Hozirgi soni (pdf):

Nashr qilingan sana:
01.01.2023


Jurnal haqida:Ushbu son maqolalari

ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА ТЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ COVID-19

9-15

Yuklab olish (Русский)
ГРЯДУЩАЯ ЭПИДЕМИЯ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ – ПОВОД ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА

16-20

Yuklab olish (Русский)
ОСОБЕННОСТИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

21-25

Yuklab olish (Русский)
ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

26-30

Yuklab olish (Русский)
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТОРОГО БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ РНЦЭМП САМАРКАНДСКОГО ФИЛИАЛА

31-33

Yuklab olish (Русский)
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ НА ФОНЕ МИОКАРДИТА

34-36

Yuklab olish (Русский)
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В УСЛОВИЯХ ЭКТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

37-41

Yuklab olish (Русский)
NOSPESEFIK INTERSTISIAL PNEVMONIYA: AUTOIMMUN KASALLIKLAR BILAN BOG`LIQ INTERSTISIAL O`PKA KASALLIGINI FARQLASH

42-46

Yuklab olish (O'zbek)
ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА И ОСОБЕННОСТИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРЕТЕНЗИЕЙ

47-49

Yuklab olish (Русский)
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕВАСКУЛИРИЗАЦИИ У БОЛНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

50-52

Yuklab olish (Русский)
YURAK-QON TOMIR TIZIMI KASALLIKLARINI MASOFADAN MONITORING VA TAHLIL QILISh

53-56

Yuklab olish (O'zbek)
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ОСЛОЖНЕННЫМ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ КРИЗОМ

57-60

Yuklab olish (Русский)
XAVF OMILLARINI HISOBGA OLGAN HOLDA COVID-19 O’TKAZGAN BEMORLARDA KORONAR YURAK KASALLIKLARI KLINIK KECHISH XUSUSIYATLARI

61-64

Yuklab olish (O'zbek)
NEUROPEPTIDE-CYTOKINE STATUS IN CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE

65-69

Yuklab olish (English)
YUQORI OShQOZON-IChAK TRAKTI BILAN BIRIKTIRUVChI TO‘QIMA DISPLAZIYAZIYASI BO‘LGAN BEMORLARDA ENDOTELIAL VA HUJAYRADAN TAShQARI MATRITSA DISFUNKSIYASINING MARKERLARI

70-74

Yuklab olish (O'zbek)
ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA O'NG QORINCHA DIASTOLIK DISFUNKTSIYASINING XUSUSIYATLARI

75-78

Yuklab olish (O'zbek)
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

79-84

Yuklab olish (Русский)