Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali 2022, №3


Subject of the article

HELICOBACTER PYLORI BILAN ASSOTSIATSIYALANGAN VITAMIN B12 TANQISLIGI KAMQONLIGINI TASHXISLASH VA DAVOLASH (43-56)

Authors

Makhmanov L.S., Ismoilova Sh.O., Abdukhalikov O.Z.

Institution

Samarkand Davlat Tibbiyot universiteti Gematologiya kafedrasi mudiri, Samarkand Viloyat ko`p tarmokli Tibbiyot markazi vrach laboranti, Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasi kardiologiya bo'limi shifokori

Abstract

Jahonda, shu jumladan O‘zbekistonda ham oshqozon ichak kasalliklari va kamqonlik aholi orasida keng tarqalgan xastaliklar guruhiga kiradi. So‘nggi yillarda gastroduodenal soha kasalliklariga sabab bo‘luvchi H.Pylorini kamqonliklar yuzaga kelishida ham muhim ahamiyatga ega ekanligi ko‘rsatilgan. Oshqozon ichak kasalliklari va kamqonlik butun dunyodagi kabi mamlakatimizda ham aholi orasida keng tarqalgan. Ushbu maqolada Helicobacter pylori bilan assosiyalangan vitamin B12 tanqisligi kamqonligini tashxislash va davolashda yangicha yondoshuv tavsiya etilgan. Unda bemorlarda avval antixelikobakter muolajalarini o‘tkazib undan so‘ng vitamin B12 bilan davolash yuqori samara berishi isbotlangan. Biroq, kobalamin etishmovchiligi yurak-qon tomir tizimi organlarining holatiga ham ta'sir qiladi. Bu miyokard infarkti, insult, konjestif yurak etishmovchiligi va koronar bypass operatsiyasidan keyin restenoz xavfi ortishi bilan bog'liq.

Key words

Helicobacter pylori, vitamin B12 tanqisligi kamqonligi, vitamin B12, interleykin -6, α-o‘sma nekrozi omili

Literature

Колосова Н.Г., Баяндина Г.Н., Машукова Н.Г., Геппе Н.А. Обмен железа в организме и пути коррекции его нарушений. Трудный пациент 2011; 8—9: 54—58., 2. Маев И.В., Кучерявый Ю.А., Андреев Д.Н., Баркалова Е.В. Эрадикационная терапия инфекции Helicobacter pylori: обзор мировых тенденций.Тер. архив. 2014;3:94–9; 3. Новик А.А., Богданов А.Н. Анемии (от «А» до «Я»). СПб: Нева 2004. 4. Amarapurkar D.N., Amarapurkar A.D. Intrinsic factor antibody negative atrophic gastritis; is it different from pernicious anaemia? Trop Gastroenterol 2010; 31 (4): 266—270.]. 5. Campuzano-Maya G. Hematologic manifestations of Helicobacter pylori infection // World J. Gastroenterol. 2014. Vol. 20. № 36. P.12818- 12838;]. 6. Fayed S.B., Aref M.I., Fathy H.M. et al. Prevalence of celiac disease, Helicobacter pylori and gastroesophageal reflux in patients with refractory iron deficiency anemia. J Trop Pediatr 2008; 54 (1): 43—53., 7. Goh K. L. et al. Epidemiology of Helicobacter pylori infection and public health implications //Helicobacter. – 2011. – Т. 16. – №. s1. – С. 1-9. 8. Hershko C., Ronson A. Iron deficiency, Helicobacter infection and gastritis. Acta Haematol 2009; 122 (2—3): 97—102.]. 9. Hershko C., Skikne B. Pathogenesis and management of iron deficiency anemia: emerging role of celiac disease, Helicobacter pylori, and autoimmune gastritis. Semin Hematol 2009; 46 (4): 339—350. 10. Kadhim, G. , Shikh, M. , Omar, H. and Ismail, A. (2018) Vitamin B12 Deficiency in Helicobacter pylori Infected Patients. Open Access Library Journal, 5, 1-4. doi: 10.4236/oalib.1104172. 11. Kodama M., Murakami K., Okimoto T. et al. Helicobacter pylori eradication improves gastric atrophy and intestinal metaplasia in longterm observation. Digestion 2012; 85 (2): 126—130. 12. Sarari AS, Farraj MA, Hamoudi W, et al. Helicobacter pylori, a causative agent of vitamin B12 deficiency. J Infect Dev Ctries. 2008;2(5):346–9].