Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali. Maxsus son. 2022


Subject of the article

SАMАRQАND VILOYATI HUDUDIDА BOTULIZM KАSАLLIGI KLINIK KEChISh XUSUSIYATLАRI (708-711)

Authors

Shodieva D.A., Rustamova Sh.A., Karamatullaeva Z.E., Ochilov U.U.

Institution

Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti

Abstract

Botulizmda terapevtik chora-tadbirlarning muvaffaqiyatli boʼlishi tez tashxis qoʼyish va ushbu kasallikni davolashda qoʼllaniladigan adekvat davolash usullarini oʼz vaqtida qoʼllash bilan belgilanadi, bu bevosita statsionar davolanishga yotqizilgan bemorlarning holatini toʼgʼri baholashga bogʼliq. Kasallik klinikasida dastlabki belgilarning xilma-xil boʼlishi bemorlar sogʼliqni saqlashning birlamchi zvenosiga murojaat etganda (poliklinika, tez tibbiy yordam, qishloq oila markazi, uchastka shifoxonasi shifokorlari) bu yerdagi shifokorlar kasallik haqida yetarlicha maʼlumotga ega boʼlishi kerakligini bildiradi. Kasallikni tashxislashda epidemiologik maʼlumotlarini hisobga olish kerak. Botulizm erta tashxisotida epidemiologik anamnez va klinik belgilar muhim ahamiyatga ega

Key words

botulizm, oʼziga xos toksin, parez, falaj, entsefalit, appendektomiya, oftalmoplegik sindrom, bulbar, ptozis, midriaz, diplopiya

Literature

1. Лобзин Ю.В., Зубик Т.М. Ботулизм у военнослужащих: Диагностика и лечение // Военно- медицинский журнал. - 2003. - №3. - С. 65-67 2. Никифоров В.В. Ю.Н. Томилин, Т.Я. Чернобровкинассоавт. Трудности ранней диагностики и лечения ботулизма.//Архив внутренней медицины.-2019.- №4. -с.254-259. 3. Никифоров В.В. Ботулизм. В кн.: Инфекционные болезни: национальное руководство под ред. Ющука Н.Д., Венгерова Ю.Я. 2-е изд., перераб. и доп. М. ГЭОТАР-Медиа.2018; 558-568. 4. Ташпулатов Ш.А., Шодиева Д.А. Клиническая характеристика ботулизма у детей.// Журнал инфектологии, Том12, №2,С-121, 2020. 5. Ташпулатов Ш.А., Шодиева Д.А. Параклиническая характеристика внешнего дыхания при ботулизме у детей. // Журнал инфектологии, Том12, №4, С-106, 2020. 6. Шодиева Д.А., Ташпулатов Ш.А. Критерии тяжести основного процесса при ботулизме у детей. Материалы 3 Национального конгресса «Здоровые дети-будущее страны», Санкт Петербург, С-329, 2020 г. 7. Шодиева Д.А. Ташпулатов Ш.А. Джумаева Н.С. Внешнее дыхание при ботулизме у детей в зависимости от степени тяжести основного процесса. Журнал «Вопросы науки и образования»№6 (131), С-35-43, 2021. 8. Шодиева Д.А., Ташпулатов Ш.А. “Болаларда ботулизм касаллигининг оғирлик даражасига боғлиқ ташқи нафас тизими томонидан кузатиладиган ўзгаришлар”. Журнал “Проблема Биологии и Медицины №5 (130), С-151-154, 2021. 9. Aihwal BS, Gale A.N, Breti M.M, You.B.D. Wound botulism in the UK //Lancet. 2001. V. 357, № 9251. P, 254. 10. Baymiller S. Botulism in critical care; a case study in wound botulism //Am J Crit Care 2001.V. I0,№3 PP. 172-187. 11. Buchmann T, Kabatnik M, Sander A, Peters J. Botulism with respiratory insufficiency requiring extra corporeal carbon dioxide removal // Eur J Anaesthesiol. 2008. V,I6.№ 5,PP. 346-349. 12. Fullerton P.1 Gogna N.K., Stodeleart R. Wound botulism //Med.J.AustI - 2000. Vol. 13. P. 662-663.