Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali. Maxsus son. 2022


Subject of the article

NEFROPATIYANI KOMPLEKS DAVOLAShDA URALESAN VA PARHEZDAN FOYDALANIShNING SAMARADORLIGI (702-707)

Authors

Tajieva Z.B.

Institution

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Abstract

Ijtimoiy pediatriya va sog‘liqni saqlashni tashkil etishning eng muhim ilmiy va amaliy yo‘nalishlaridan biri bu bolalar salomatligi holatini o‘rganishga mintaqaviy yondashuvdir. Uning shakllanishiga iqlim-geografik, ekologik va iqtisodiy sharoitlar, aholi migratsiyasi darajasi, etnik va ijtimoiy-madaniy xususiyatlar, shuningdek, tibbiy muassasalarning mintaqalar bo‘yicha moddiy-texnik bazasidagi jiddiy farqlar ta’sir ko‘rsatadi. Bolalarda dismetabolik nefropatiyani davolash uning davrlarini va turini hisobga olgan holda amalga oshiriladi va parhez, metabolik buzulishlarni medikamentoz korreksiyasi va siydikning fizik-kimyoviy xossalari, fitoterapiya davolash usullarini o‘z ichiga oladi.

Key words

bolalarda dismetabolik nefropatiya, dietaterapiya, kristaluriya, oksaluriya.

Literature

1. Стародубов В.И. ҳаммуаллифлар., Реформы здравоохранения в Узбекистане. 2004 № 6; 2. Китаева Ю.Ю. Диссертация 2011 года на тему “Эпидемиология и профилактика хронической болезни почек у детей и подростков”. Научная библиотека диссертаций и авторефератов 2011) 3. Царегородцев А.Д. 2003;Актуальные проблемы детской нефрологии. /III Конгресс педиатров- нефрологов России: Материалы конф. СПб: СПбГПМА, 2003. - С. 3-6. 4. Игнатова М.С. Актуальные проблемы нефрологии детского возраста в начале XXI века. Педиатрия 2007; 6: 6–13. (Ignatova M.S. Actual problems of a children’s nephrology at the beginning of the 21st century. Pediatrya 2007:6:6–13. (inRuss.)) 5. Игнатова М.С. (ред.). Роль неблагоприятных экологических факторов на развитие нефропатии у детей. Детская нефрология. М: МИА 2011; 75–81. 6. Игнатова М.С., Коровина Н.А. «Диагностика и лечение нефропатии у детей». Руководство для врачей. 2007; 7. Баранов А.А. ҳаммуаллифлар, Вопросы современной педиатрии / 2008/ ТОМ 7/ № 1.;8. Шайхова Г.И. Озиқ-овқат махсулотлари таркибий қисмларининг биологик аҳамияти. Соғлом овқатланиш – саломатлик мезони. Монография. 2015. 9. UnsalA.et al. // J Endourol, 2013. Standard and tubeless mini-percutaneous nephrolithotomy: a randomized controlled trial. Arab Journal of Urology Volume 14, Issue 1, March 2013,