Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali. Maxsus son. 2022


Subject of the article

SIL BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI PSIXOLOGIK QO’LLAB-QUVVATLASH (678-683)

Authors

Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov B.A.

Institution

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, Samarqand viloyat ftiziatriya va pulmonologiya markazi

Abstract

Hozirgi vaqtda sil kasalligi dunyodagi eng keng tarqalgan ijtimoiy ahamiyatga ega bo’lgan kasalliklardan biri bo’lib, jiddiy somatik kasallik sifatida ma’lum ruhiy buzilishlar bilan kechadi. Ipoxondrik buzilishlar sil kasalligining psixologik sur’atida muhim o’rin tutadi. Begonalashish, alohidalanish xissi shaxslararo o’zaro munosabatlarning buzilishiga olib kelib, shizoid fikrlash va mulohaza yuritish bilan birga kechadi. Psixologik holatning buzilishlari ilk marta aniqlangan sil bilan kasallangan bemorlarga ham, uzoq vaqt davomida kasal bo’lgan erkaklarga ham, ayollarga ham xosdir. Olingan o’zaro bog’liqliklardan kelib chiqadiki, bemorning odatiy koping-strategiyalarini (uzoqlashish, qochish) moslashuvchan strategiyalar bilan almashtirish (ijtimoiy yordam izlash, mas’uliyatni o’z zimmasiga olish) bemorning kasallikka bo’lgan munosabatini ijobiy o’zgartirishi mumkin. Bu esa o’z navbatida uni davolash istiqbollari, sog’liqni tiklanishi uchun kurashda katta samaradorlikka erishishga olib keladi. Korreksiyalash va rivojlanish ishlarida qatnashgan deyarli barcha o’pka sili bilan kasallangan bemorlar o’zlarining moslashuvchan qobiliyatlarini oshirdilar. Muhim natija shundaki, tibbiyot xodimlari o’pka sili bilan og’rigan bemorlarning xatti-harakatlaridagi ijobiy o’zgarishlarni, ularning xayrixohlik ko’rsatishga tayyorligini va eng muhimi, kasallikka qarshi kurashda hamkorlik qilishga tayyorligini ko’rsatdi.

Key words

ftiziatriya, tibbiyot xodimlari, bemor, ijtimoiy yordam, davolash

Literature

1. Абдухакимов Б.А. Сил билан касалланган беморлар ва уларнинг оила аъзоларининг эмоционал холати. Инновации в педагогике и психологии 4 (1), 2021. 2. Баранова Г.В., Золотова Н.В., Столбун Ю.В. Структура личностных черт у больных туберкулёзом лёгких [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2012. – № 3 (14). 3. Вассерман Л.И., Абабков В.А., Трифонова Е.А. Совладание со стрессом: теория и психодиагностика. – СПб.: Речь, 2010. – 192 с. 4. Деларю В.В., Юдин С.А., Борзенко А.С. Комплаентность больных туберкулезом лиц (по данным компаративного анализа) [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2013. – № 4 (21). – URL: http://mprj.ru (дата обращения: 23.10.2013). 5. Деларю В.В., Юдин С.А., Борзенко А.С. Оказание психологической/психотерапевтической помощи больным туберкулёзом людям (по данным социологического исследования) [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2013. – № 1 (18). 6. Кондратьев Г.В., Юдин С.А., Вершинин Е.Г., Хвастунова Е.П., Сидорова Л.А., Вешнева С.А. Биопсихосоциальный подход в медицине: теория и практика реализации // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 9. – С. 14–16. 7. Маматова Н.Т. Опыт применения краткосрочных курсов лечения у больных туберкулёзом с множественной лекарственноый устойчивостью в Самаркандской области. Вестник научно- исследовательского института туберкулёза,106-107, 2020.8. Нечипоренко В.В., Королев С.А. Пограничные психические расстройства в современном обществе: обзор литературы // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. – 2008. – № 4. – С. 11–15. 9. Стрельцов В.А., Баранова Г.В., Столбун Ю.В. Необходимость оценки психологического статуса больных туберкулезом легких / IX Съезд фтизиатров России // Туберкулез и болезни легких. – 2011. – № 5. – С. 176. 10. Abduhakimov B.A. Effects of anti- tuberculosis treatment on the functional status of the thyroid gland. Journal of cardiorespiratory research. 2020, vol. 3, issue 1, pp.24-27. 11. Abduhakimov B.A. O`pka sili bilan kasallangan bemorlarga stomatologik yordam ko'rsatishning ahamiyati. Academic Research in Educational Sciences. 2022, volume 3, issue 1, pp.258-262. 12. Abduhakimov B.A. Peculiarities of the course of pulmonary tuberculosis in children in combination with clay invasion. Journal of cardiorespiratory research. 2021, vol. 2, issue 1, pp.74-77. 13. Ashurov A.A., Abduhakimov B.A. Peculiarities of the course of pulmonary tuberculosis in children in combination with helminthosis. Journal of cardiorespiratory research. 2021, vol. 2, issue 3, pp.69- 72. 14. Adjablaeva D.N. Active identification of tuberculosis in children and adolescent. Молодежь и медицинская наука в XXI веке. 2014. 15. Ataxanovna, K.S., Toirjonovna, M.N., Urinovich, K.K., Nazarovich, S.G., Murodullayevich, B.U. The Effectiveness of Short-Term Treatment Regimens In The Treatment Of Drug-Resistant Forms Of Tuberculosis. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 2020, Volume 7, Issue 3, Pages 5236-5240. 16. Mamatova N.T. Psychological characteristics of adolescents with respiratory tuberculosis. Journal of Biomedicine and Practice 2020, vol. 5, issue 5, pp.135-140. 17. Xaydarovna, M.F., Narzullaevna, R.O. (2020). Prevention Of Anemia In Patients With Tuberculosis. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2(11), 62-65. https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume02Issue11-11.