Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali. Maxsus son. 2022


Subject of the article

INTENSIV TERAPIYA BO’LIMI SHAROITIDA GOSPITAL INFEKSIYA BEMORLAR IMMUN REAKTIVLIGINING OG’IRLASHTIRUVCHI OMIL SIFATIDA (674-677)

Authors

Ishankulova D.K.

Institution

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Abstract

Bemorlarning qiyosiy virusologik va klinik-immunologik tekshiruvii faol virusli infektsiyani va uning assotsiyalashgan shakllarni aniqlashning yuqori chastotasini ko'rsatdi. SOB va SABda persistirlashgan virusli infektsiya aniqlandi, Virusli infektsiyaning bu xususiyatlari ushbu bemorlarning immunologik reaktivligining o’ziga xos ko’rinishini ham aniqladi. Klinikada faol respiratorl infektsiyalarning paydo bo'lishi paytida virusologik tadqiqotda ushbu bemorlarda Mycoplasma pneumoniae infektsiyasining qo’shilishi aniqlandi. Bemorlarning ahvoli yomonlashdi, bu tegishli klinik ko'rinish va superinfektsiya bilan uchrashganda organizmning immunoreaktivligi ko'rsatkichlarining etarli darajada javob bermasligi bilan tasdiqlandi. Bu hujayra immunitetining reaktivligi, IgA tarkibi, shuningdek, neytrofillar va monotsitlarning fagotsitik faolligi sezilarli darajada pasayishida namoyon bo'ldi.

Key words

gospital infeksiya, bronxopulmonar patologiya, superinfektsiya, viruslarning assotsiatsiyasi, immun defitsit holat

Literature

1. В.И.Васильева, Т.А.Семененко. Моделирование и характеристика смешанных микоплазма- вирусных и микоплазма-бактериальных инфекций. Сборник научных трудов " Смешанные инфекции ".-М.,1986,- С. 13-17. 2. Ишанкулова Д.К. Однонаправленность этиопатогенетических изменений у больных острым и хроническим бронхитом как реальность хронизации воспалительного процесса в бронхах. Journal of Cardiorespiratory research. Инновационный прогресс в исследованиях внутренней медицины. Материалы международной научно-практической конференции. Сам.2021. С 23- 24 3. 3. Ishankulova D.K. The effects of respiratory viral infection in combating Avicenna's legacy. American Journal of Social and Humanitarian Research. Volume: 3 ISSN:2690-9626 Publication Year: 2022. P. 378-383. 4. A. A. Nasirova, Z. P. Kurbanova, D.K.Ishankulova, S. O. Jurayev. Features Of Immunological Indicators In Patients With Chronic Obstructive Lung Disease And Bronchial Asthma. Solid State Technology Volume: 63 Issue: 6 Publication Year: 2020. P. 6873-6880 (Scopus).