Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali. Maxsus son. 2022


Subject of the article

POSTMENOPAUZA DAVRIDAGI AYOLLARDA ARTERIAL GIPERTENZIYA (662-665)

Authors

Ergasheva M.T.

Institution

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Abstract

Ushbu maqola postmenopauza davrdagi 50 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan 400 nafar ayollarning tekshiruvlari asosida taqdim etiladi. Arterial gipertenziya postmenopauza davridagi ayollarning 29,8 % da, gipertoniya kasalligi (GK) - 70,2% da, simptomatik gipertenziya esa 30,8% ayollarda aniqlangan. Postmenopauza davridagi ayollarda GK bilan kaltsiy va lipidlar almashuvining buzilishi birga kechishi mumkin.Shuni ta'kidlash lozimki, extimol bu o’zgarishlar qon zardobidagi kaltsiyning ionlangan qismi va xolesterin ko'rsatkichlari o'rtasidagi umumiy o’zaro bog’liqlikning ijobiy korrelyatsiyasini ko'rsatadi. Bu buzilishlar postmenopauza davridagi ayollarda GK kelib chiqishi,klinik namoyon bo’lishida bir bo’g’in hisoblanar, uni davolash va oldini olish choralarini ishlab chiqishimiz kerak

Key words

arterial gipertenziya, gipertoniya kasalligi, menopauza, postmenopauza.

Literature

1. Барт Б. А. Артериальная гипертония у женщин в постменопаузе: медико-социальная значимость и результаты терапии моэксиприлом в поликлинических условиях / Б.А.Барт, В.Ф.Беневская, Г.М.Бороненков//Кардиология. -2004. -Т. 44. -№9. -С. 92-94 2. Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кардиологов // Кардиоваск. терапия и профилактика, Прил. 2. - 2008. - №7. - С. 6-32 3. Кадырова Д.А. Артериальные гипертонии / Д.А.Кадырова. Методическое пособие. Душанбе. – 2009. -32 с. 4. Савельева Г.М. Период постменопаузы: климактерические расстройства, изменения в матке и яичниках / Г.М.Савельева, В.Г.Бреусенко, Ю.А. Голова // Врач. - 2002. -№8. - С. 3-65. Шальнова С.А. Эпидемиология артериальной гипертензии в России: портрет больного / С.А. Шальнова // Артериальная гипертензия. - 2008. - Т. 2.- №2 6. Barret С. Estrogen and coronary heart disease in women / С. Barret//JAMA. --1991. Vol.265-pg. 1861- 1867 7. Gorodeski G.I. Update on cardiovascular disease in post-menopausal women Gorodeski G.I. // Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology. - 2002. - Vol.16. -P.329-355 8. Sjoberg L. Epidemiology of postmenopausal hypertension /L.Sjoberg, R. Kaaja, J. Tuomilento // International Journal of Clinical Practice. - 2004. - Suppl.l 39. - P.4-12 9. Staessen J.A. Essential hypertension / J.A. Staessen [et al.] // Lancet. 2003. - Vol.361. - P. 1629-1638 10. Tashtemirovna E. M. ASSESSING THE RISK OF CARDIOVASCULAR DISEASE DURING THE CLIMACTERIC PERIOD OF WOMEN //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 115-117. [PDF] giirj.com 11. Diagnostic Significance Daily Monitoring of Blood Pressure in Young Women (Under 40 Years Old) with Arterial Hypertension.KM Alisherovna, YS Tatlibayevich, EM Toshtemirovna. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES 2 (5), 461-465 12. PATHOGENETIC RELATIONSHIP OF METABOLIC DISORDERS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND DIABETES TYPE 2 13. XS Nizamitdinovich, EM Toshtemirovna 14. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2 (11), 156-160 15. Yarmukhamedova S. K., Bekmuradova M. S. LEVEL OF SODIUMURETIC PEPTIDE IN EARLY DIAGNOSIS OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 06. – С. 21-24. [PDF] academiascience.org 16. Yarmukhamedova S. H., Bekmuradova M. S., Nazarov F. Y. The significance of the level of brain natriuretic peptide in the early diagnosis of chronic heart failure in patients with arterial hypertension //Achievements of science and education. – 2020. – №. 4. – С. 58. 17. Yarmukhamedova S. K., Bekmuradova M. S. The development of heart failure in patients with essential hypertension in terms of natriuretic peptide //Eurasian Journal of Cardiology S. – 2019. – Т. 1. – С. 283-284. [HTML] cyberleninka.ru 18. Yarmukhamedova S. K., Bekmuradova M. S. Features of diastolic dysfunction of the right ventricle in patients with arterial hypertension and heart failure //National Association of Scientists. – 2016. – Т. 1. – С. 18-18. 19. Вафоева Н. А. FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN WOMAN //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 18-2. – С. 92-94. 20. Вафоева Н. А. Особенности клинической картины хронического пиелонефрита у женщины //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 18-2 (96). – С. 92-94. [HTML] cyberleninka.ru 21. Yarmukhamedova S. et al. Study of indicators of intracardial hemodynamics and structural state of the myocardium in monotherapy of patients with arterial hypertension with moxonidin //Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research. – 2020. – Т. 8. – №. 9. – С. 78-81. [PDF] jamdsr.com