Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali. Maxsus son. 2022


Subject of the article

SAMARQAND VILOYATI AHOLISI ORASIDA O’II KASALLIKLARI ETIOLOGIK STRUKTURASI VA EPIDEMIOLOGIK ASPEKTLARINI TAXLIL QILISH (414-418)

Authors

Oripova P.O., Mustaeva G.B.

Institution

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Abstract

Maqolada 2015 yildan 2020 yilgacha bo‘lgan davrda Samarqand viloyatida ro‘yxatdan o‘tgan o‘tkir ichak infeksiyalari bilan kasallanishni etiologik strukturasi va eipedmiologik aspektlari tahlil qilingan. O‘tkir ichak infeksiyalariga qarshi muvaffaqiyatli kurash nafaqat tuman tibbiyot birlashmasi tibbiyot xodimlari, balki yuqumli kasalliklar bo‘yicha mutaxassislar, sanitariya-epidemiologiya xizmati va, avvalambor, ota-onalarning yaqin o‘zaro ta’siri natijasida amalga oshiriladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tomonidan e’lon qilingan o‘tkir ichak infeksiyalarini davolash sohasida tadqiqot va ishlanmalar ro‘yxatida qo‘zg‘atuvchilardan salmonella va shigella yuqori darajadagi ustuvorlikni egallaydi.O‘II bilan kasallanishda ko‘pincha kasallik tashxisoti erta bosqichlarda qo‘yilmaydi. Shu sababli, kasalxonaga qadar davolanish va diagnostika tadbirlarining yetarliligini o‘rganish, shuningdek, diareya kasalliklarining oldini olish va yosh bolalarda diareya sindromini rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan harakatlar to‘g‘risida aholining xabardorligini o‘rganish juda dolzarbdir.

Key words

o‘tkir ichak infeksiyalari, Shigella, etiologik tuzilishi, yosh tuzilishi, 14 yoshgacha bo‘lgan bolalar.

Literature

1. Бахриева З.Д., Жумаева Н.С., Узакова Г.З. Проблемы биологии и медицины Самарқанд вилояти Юқумли касалликлар клиник шифохонаси материаллари асосида ҳомиладор аёлларда салмонеллёз касаллиги кечиш хусусиятларини таҳлил қилиш 2021. №1.1 (126). С.58-61. 2. Вафокулова Н.Х. «Клинико эпидемиологические особенности норовирусной инфекции у детей грудного возраста» Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. Ежеквартальный научно-практический журнал №1 (Том 2) 2021 год. С. 19-20. 3. Мирзажонова Д.Б., Бахриева З.Д., Абдухалилова Г.К., Имамова И.А. Тошкент тиббиет академияси ахборотномаси Сальмонеллёзов на современном этапе (обзор литературы). № 5 2021, 104-110. 4. Мирзажонова Д. Б., Бахриева З. Д. Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. Ежеквартальный научно-практический журнал №1 (Том 1) “Болаларда салмонеллез касаллиги тарқалган шакли клинико лаборатор кечиш хусусиятлари” 2021 год. С. 90-92. 5. Жеребцова Н.Ю.Клинико-лабораторные особенности острых кишечных инфекций, вызванных условно-патогенными энтеробактериями у детей и подростков : Автореферат дис. канд. мед.наук. -М., 2006. -24 с. 6. Рустамова Ш.А., Вафокулова Н.Х. «Сравнительный анализ проблемы острой кишечной инфекции у детей раннего возраста по годам в Cамаркандской области». Тошкент тиббиет академияси ахборотномаси. № 5 2021, С. 148-152. 7. Рустамова Ш.А., Вафокулова Н.Х. «Самарқанд вилоятида эрта ёшдаги болаларда ўткир ичак инфекциялари муаммоларини йиллар кесимида солиштирма таҳлил қилиш». Журнал гепато- гастроэнтерологических исследований. Ежеквартальный научно-практический журнал №1 (Том 2) 2021 год. С. 101-104. 8. Рустамова Ш.А. «Республикамизда болаларда ўткир юқумли ичак касалликларининг иқлимий ўзгаришлар билан боғлиқлигини таҳлил қилиш (Самарқанд вилояти миқёсида)». Биология ва тиббиет муаммолари илмий амалий журнал. №3 (128) 2021 С.102-107.