Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali. Maxsus son. 2022


Subject of the article

URO-NEFROLOGIYА SOHASIDA ILMIY IZLANISHLAR ETIKASI (354-360)

Authors

Allazov S.A.

Institution

Samarkand davlat tibbiyot universiteti

Abstract

Fan haqidagi normativ-huquqiy hujjatlarda, ilmiy izlanishlar, ulardan kelib chiqqan maqsadlarga qarab fundamental (aniq) va amaliy fanlar hamda ishlab chiqarish guruhlariga bo‘linadi. Bu yunalishlarda bajarilgan ilmiy ishlarning ishonarliligini (“tozaligini”) ta’minlash uchun ilmiy izlanishlarni metodologiyasidan tashqari ularni bajarishda etikaga ham amal qilish zarurligi haqida ba’zi tarixiy, zamonaviy va o‘zimizning tajribalarimizdan ba’zi lavhalarni keltirishni lozim topdik. Normativ hujjatlarda muallifdoshlik masalalari ham ko‘zda tutilgan. Muallifdoshlik asarga aniq bir ijodiy ulush qo‘shgandagina tan olinadi. Muallifga texnik yordam ko‘rsatish muallifdoshlik huquqini bermaydi. Fuqarolik ishlari bo‘yicha sud kollegiyasi ko‘rsatmalari bo‘yicha “begonalarning asarlarini to‘la va qisman noxuquqiy egallash (plagiat, qalloblik) mualliflik xuquqini buzilishlardan biri bo‘lib, bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki jarima bilan jazolanadi”.

Key words

Muallif, normativ-huquqiy hujjatlar, mualliflik huquqi

Literature

1. Аллазов С.А. Урология. Дарслик. Самарканд, 2008: 132 бет. 2. Аллазов С.А. Лагохилус в урологической практике. Самарқанд 2015; 38 б. 3. Аюпов О. (тузувчи). Дунё. Сиёсат. Жамият. 6-нашри.Гулистон. 2015;224 б. 4. Брегг Пол, Брегг Патриция. Урология хасталиклари ва даволаниш чоралари. Нашрга Оқилов Ш. тайёрлаган. Тошкент: Sano-Standart, 2015. – 128 б. (Аллазов С. Урология. Дарслик. Самарқанд. 2008. 132 б. китобидан 100% кўчирилган плагиат). 5. Диагностические и лечебные стандарты в экстренной урологии. Под ред. проф. Аллазова С.А. Изд. 2-ое дополненное. Самарканд, 2015. 37 стр. 6. Ишмухамедов Р., Юлдашев М. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар. Тошкент, 2013: 278 бет. 7. Ткачук В.Н. Знаменательные и юбилейные даты в истории урологии и пограничных областей в 2011 г. Урология 2011; 1: 67-68. 8. «Урология». Учебник под редакцией проф. Д.Ю. Пушкаря. Москва. М, 2013. 9. Ёқубов Собиржон. Илоҳий мувозанат бузилганда. Адабиёт олим Раҳмон Қўчқор билан суҳбат. Тафаккур 2020; 2: 4-15. 10. Anderson SM, Helberg SB. Chart-based, case-based learning. S D Med 2009. 60(10): 391.11. Blewett E.L., Kisamore J.L. Evaluation of an interactive, case-basedreview session in teaching medical microbiology. BMC Med Educ 2009; 9:56. 12. Entwistle N. Teaching for Understanding at University. Deepapproaches and distinctive ways of thinking. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2009. 13. Harvard Business School. Available from.2011. 14. Popjay J, Baldwin S, Arai L, Britten N, Petticrew M, Rodgers M, Sowden A. Methods Briefing 22. Narrative synthesis in systematic reviews Available from www.ccsr.ac.uk 15. Queen’s University. Last accessed July 2011. Available from