Reproduktiv salomatlik va uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali 2023 №1.


Subject of the article

BACHADON CHANDIG'I BO'LGAN AYOLLARDA "NISHА" SIMPTOMINI TASHXISLASH VA DAVOLASHNING YANGI IMKONIYATLAR (67-71)

Authors

Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Sanoqulova Maxliyo Orifovna

Institution

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Abstract

So‘nggi o‘n yil davomida butun dunyo bo‘ylab kesar kesish operatsiyasining chastotasi 25%-30% ga oshdi. Kesarcha kesish amaliyotining oshishi undan keyin bo’ladigan bachadondagi o’zgarishlarni talab qiladi. Ushbu maqolada 30 nafar kesarcha kesishdan keyin ayollarda “Nisha” simptomi aniqlashda gisteroskopiya imkoniyatlari va davolash bo’yicha zamonaviy natijalar keltirilgan. Shu bilan birgalikda klinik holat misoli ko’rib chiqilgan.

Key words

Kesarcha kesish (KK), "Nisha" simptomi, operatsiyadan keyingi chandiqning yupqalashishi, bepushtlik, gisteroskopiya

Literature

1. Беженарь В. Ф., Ножницева О. Н. Методика предгравидарной оценки состояния рубца на матке после кесарева сечения //Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга. – 2018. – №. 2. – С. 5-6. 2. Макиян З. Н. и др. Новый метод хирургического лечения несостоятельности рубца на матке после кесарева сечения с помощью внутриматочного манипулятора с желобом //Акушерство и гинекология. – 2020. – Т. 2. – С. 104-10. 3. Негмаджанов Б. Б. и др. Преимущество гистероскопии в диагностике симптома «ниша» после кесарова сечения //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 11-15. 4. Ножницева О. Н., Беженарь В. Ф. Ниша рубца на матке после кесарева сечения-новая проблема репродуктивного здоровья женщины //Журнал акушерства и женских болезней. – 2020. – Т. 69. – №. 1. – С. 53-62. 5. Пучкова Н. В. Несостоятельный рубец на матке после кесарева сечения: диагностика, тактика ведения, репродуктивный прогноз: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.01.- М.- 2014.- 26 с. 6. Саркисов, С.Э. [и др.] / Применение эхографии для диагностики беременности в рубце на матке после кесарева сечения // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2009. – № 2. – С. 36-42. 7. Хасанов А.А., Журавлева В.И., Галаутдинова Д. И. Отдаленные исходы реконструктивной пластики несостоятельного рубца на матке влагалищным доступом // Практическая медицина. – 2017. -№8 (109)- С. 168-171. 8. Щукина Н. А. и др. Основные причины формирования несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения //Rossiiskii Vestnik Akushera-Ginekologa. – 2018. – Т. 18. – №. 4