Reproduktiv salomatlik va uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali 2023 №1.


Subject of the article

BACHADON BO'SHLIG'IDAGI SHARTLI PATOGEN MIKROFLORANING HOMILA TUSHISHIDA O’RNI (63-66)

Authors

Karimova Gulchehra Samadovna

Institution

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Abstract

Homila tushishi tashhisi bilan 233 ta ayollarning kasallik tarixi tahlil qilindi. Homila tushishi muddati 5 haftalikdan 22 haftalikgacha tashkil qildi. Bemorlar retrospektiv ravishda kesma kogort tadqiqoti, klinik, anamnestik, laborator va instrumental tekshiruvlar o’tkazilgan. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, opportunistik mikrofloraning bachadon ichida mavjudligi surunkali endometritning rivojlanishiga va homila tushishiga olib keladigan yashirin omillarni shakllantirgan.

Key words

homila tushishi, surunkali endometrit, microflora

Literature

1. Агеева М.И. Аборт в I триместре беременности / Под ред. В.Н. Прилепской, А.А. Куземина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 224 с. 2. Акушерство: национальное руководство / Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1008 с. (Серия "Национальные руководства"). – ISBN 978-5-9704-4152-7. 3. Бебнева Т.Н. Риск невынашивания и недонашивания беременности у женщин с ВПЧ-инфекцией и рецидивирующими нарушениями биоценоза влагалища / Т.Н. Бебнева, Г.Б. Дикке // Акушерство и гинекология. – 2019. – №2. – С.135-142. 4. Боровиков В.П. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows./ В.П. Боровиков, И.П. Боровиков // М.: Филинъ. – 1997. – С. 608. 5. Невынашивание беременности: Руководство для практикующих врачей / В.М. Сидельникова, Г.Т. Сухих. – М.: МИА, 2011. – 534 с. 6. Сухих Г.Т. Хронический эндометрит: Руководство / Г.Т. Сухих, А.В. Шуршалина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 64 с. 7. Тонкий эндометрий. Лечение бесплодия у женщин с гипоплазией эндометрия / К.В. Краснопольская, И.Ю. Ершова, А.А. Федорова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 112 с. 8. Шатунова Е.П. Комплексный подход к реабилитации пациенток после прерывания беременности / Е.П. Шатунова, Д.М. Калиматова // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2013. – №6. – С. 95-98.