Doktor axborotnomasi 2023, №3 (111)


Subject of the article

ZAMONAVIY TIBBIYOT SHAROITIDA BIRLAMCHI ANIQLANGAN TUBERKULYOZNING TURLI SHAKILLARINI BARVAQT ANIQLASHDA RAQAMLI RENTGEN DIAGNOSTIKASINING AHAMIYATI (103-106)

Authors

S. I. Mirzaboyev, K. S. Muxamedov, D. O. Ongarbayev, L. B. Mamatov, G. M. Ergasheva, A. A. Xakimov

Institution

Toshket tibbiyot akademiyasi, Toshkent, Oʻzbekiston

Abstract

Maqsad: Zamonaviy tibbiyot sharoitida oʻpka tuberkulyozini barvaqt aniqlashda raqamli rentgen diagnostikasining afzalikalrini oʻrganish. Material va usullar: 2021-yil davomida Toshkent shahridagi 4-silga qarshi dispanserda birinchi marotaba tuberkulyoz tashhisi qo‘yilgan bemorning ambulator kartasi retrospektiv oʻrganildi. Natijalar: 2021-yilda 4-SQDda birlamchi tuberkulyoz kasalligini deyarli yarmini profilaktik koʻrik mobaynida anilanganlarni kuzatishimiz mumkin. Xulosa: Ftiziatriyada olib-boriladigan chora-tadbirlarning profilaktika yoʻnalishi alohida ahamiyatga ega.

Key words

raqamli rentgen diagnostikasi, erta tashhis, oʻpka tuberkulyozi, silga qarshi kurash, sogʻliqni saqlash.

Literature

1. Онгарбайев Д. О. и др. COVID-19 пандемияси шароитида болалар ва усмирларда туберкулёз касаллиги клиник кечишининг узига хос хусусиятлари. – 2022. / http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/5295 2. Онгарбайев Д. О., Ходжаева М. И., Каюмова С. С. . Особенности развития и течения туберкулеза у женщин и мужчин в условиях пандемии covid-19 //world of science – 2023. – С. 250-253. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_50194174_57735268.pdf 3. Тилляшайхов М., Алиджанов С. Оценка эффективности применения малоинвазивных технологий в диагностике и лечении обструктивных форм туберкулёза мочевыводящих путей //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 126-129. 4. Хакимов А. А. и др. Оценка распространенности бронхолегочной и сердечнососудистой патологии у больных с впервые выявленным туберкулезом : дис. – Toshkent, 2022./ http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/5326 5. Abdugapparov F. et al. Diagnostic procedures, diagnoses, and treatment outcomes of patients with presumptive tuberculosis pleural effusion in uzbekistan //International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2021. – Т. 18. – №. 11. – С. 5769. / https://www.mdpi.com/1660-4601/18/11/5769#metrics // https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis 6. Khakimov A.A., Muxamedov K.S., Kayumova S.S., Ongarbayev D.O., Mamatov L.B., Abdugapparov F.B., Djura-bayeva M.X., Anvarova Y.V., Babamatova X.U. The results of clinical and laboratory studies in patients with dis-seminated pulmonary tuberculosis: дис. – 2023. //https://ujcr.uz/ru/pdf/volume/tom-3-2023-spetsialnyij-vyipusk-bolezni-sovremennoj-tsivilizatsii-mezhdistsiplinarnyie-issledovaniya 7. Massavirov S. et al. Risk Factors for Unfavorable Treatment Outcomes among the Human Immunodeficiency Vi-rus-Associated Tuberculosis Population in Tashkent City, Uzbekistan: 2013–2017 //International Journal of Envi-ronmental Research and Public Health. – 2021. – Т. 18. – №. 9. – С. 4623. // https://www.mdpi.com/1660-4601/18/9/4623 8. Ongarbayev D. O. et al. Effectiveness of diagnostics and treatment of tuberculosis in patients with covid-19 //World Bulletin of Public Health. – 2023. – Т. 20. – С. 29-33. / https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/2363 9. Parpieva N. N. et al. Tuberkulyoz plevritiga gumon qilingan bemorlar tashhisoti, tashhislash usullari va davolash natijalari : дис. – Andijon, 2022. / http://repository.tma.uz/xmlui/bitstream/handle/1/5316/Profilaktik_tibi_qisqartirilgan.pdf?sequence=1&isAllowed=y