Gepato-gastroenterologik tadqiqotlar jurnali 2023 MAXSUS SON 2-tom


Subject of the article

GINEKOLOGIYADA PREMEDIKATSIYANING DOLZARB MASALALARI (75-76)

Authors

Muradova R. R., Xaydarov M.M.

Institution

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Abstract

Maqola ginekologik bemorlarda tashvishli-depressiv buzilish bilan patologik klimakterik sindrom fonida kompleks premedikatsiyada etifoksin (stresam) preparatining samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Ginekologik bemorlarni premedikatsiya qilishda etifoksindan foydalanish tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiya darajasi oshishini, shuningdek, bemorlarning kasalxonada qolish muddatini qisqartirishini ko'rsatdi.

Key words

Kalit so'zlar: davolash, premedikatsiya, etifoksin, tashvishli-depressiv kasalliklar, patologik klimakterik sindrom, ginekologiya.

Literature

1. Maruta A.A. Zamonaviy depressiv kasalliklar (klinik va psixopatologik xususiyatlar, diagnostika, terapiya) // Psixonevrologiyaning Ukraina axborotnomasi. -2001.- No 4.-S. 79-82. 2. Aleksandrovskiy Yu.A. Chegaradagi ruhiy kasalliklar. – M.: Tibbiyot, 2000.-495s. 3. Smulevich A.B., Ivanov S.V., Drobijev M.Yu. Benzodiazepinlar: muammoning tarixi va hozirgi holati // Neyropatologiya va psixiatriya jurnali. S.S. Korsakov. -1998.- T. 98-son, 8-son. -FROM. 4-13. 4. Seredenin S.B., Voronina T.A., Neznamov G.G., Zherdev V.P. Fenazepam. Tibbiy amaliyotda 25 yil. – M.: Nauka, 2007.- 381s. 5. Aleksandrovskiy Yu.A., Romasenko L.V., Krasnov V.N., Neznanov N.G. Moslashuvchanligi buzilgan bemorlarni davolashda etifoxinning fenazepamga nisbatan samaradorligi // Rossiya psixiatriya jurnali.-2010.-№2. 6. Burchinskiy S.G. Anksiyolitiklar: tanlov muammosi // Ukraina salomatligi.-2006.-№23/1.-p. 76. 7. Hamon A., Morel A., Hue B. va boshqalar. Anksiyolitikning YABAA retseptorlariga modulyatsiya qiluvchi ta'siri 3-subbirlik tomonidan vositachilik qiladi // Neyrofarmakologiya.-2003.-Vol. 45.-b. 293-303. 8. Chaban O.S., Xaustova E.A. Engil va o'rtacha darajadagi depressiv va anksiyete-depressiv kasalliklarni davolash // Ukraina sog'lig'i.-2006.-№23/1 (qo'shimcha).-S. 55-56. 9. Yuriyeva L.N. Trevogo: diagnostika, terapiya va oldini olish // NeuroNEWS. Psixonevrologiya va neyropsixiatriya. -2010.-T. 2-4. 3. 10. Шавази Н. М. и др. Прогностическая значимость факторов риска на развитие инфекционнотоксического шока при пневмониях у детей раннего возраста //Тюменский медицинский журнал. – 2011. – №. 2. – С. 26. 11. Rasulov S. et al. Grape Shinny For Prevention And Nutritional Support Of Micronutrient Deficiency In Mothers And Children //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 07. – С. 2020. 12. Z.R.Mamadaliyeva, M.Nazarova, Kediyorova Sh.X, & K.M.Xalikov. (2022). Determination of alanine aminotransferase in blood by virtual laboratory method on a biochemical analyzer. Thematics Journal of Chemistry ISSN 2250-382X, Vol. 6(No. 1 (2022)), 20–22. https://doi.org/10.5281/zenodo.6563063 13. Ахмеджанова Н. И., Ахмеджанов И. А., Абдурасулов Ф. П. Состояние цитокинового статуса у детей с хроническим пиелонефритом //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2020. – С. 153-157. 14. Муминов А.А., Матлубов М.М., Дильмурадова К.Р., ва б. Влияние анестезиологического пособия на состояние новорожденных, извлеченных путем кесарева сечения у матерей с выраженным митральным стенозом. Педиатрия(Ташкент).2021, №2, б.103-107. https://tashpmi.uz/nauka/nauchnye-zhurnaly/zhurnal-pediatriya/ 15. Гарифулина Л. М., Тураева Д. Х. Факторы риска развития язвенной болезни у детей, клиническое течение и терапия //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1. 16. Гарифулина Л. М., Ашурова М. Д., Гойибова Н. С. Совершенствование терапии метаболического синдрома у подростков при помощи применения α-липоевой кислоты //Наука, техника и образование. – 2018. – №. 10 (51). – С. 69-72. 17. Гарифулина Л. М., Гойибова Н. С. СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ С ЭКЗОГЕННО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 1. 18. Ризаев Ж.А., Рустамов М.Р, Шавази Н.М. Школа педиатров Самарканда. Журнал гепатогастро-энтерологических исследований. №3, 2021г., С. 2-5