Doktor axborotnomasi 2022, №1 (102)


Subject of the article

БОЛАЛАРДА ЎТКИР ГЕМАТОГЕН ЭПИФИЗАР ОСТЕОМИЕЛИТНИ ДАВОЛАШНИНГ ҲОЗИРГИ ҚАРАШЛАРИ (144-147)

Authors

Ж. О. Атақулов, Ш. А. Юсупов, Н. И. Байжигитов, Н. С. Боймуродов

Institution

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд, Ўзбекистон

Abstract

Эпифизар остеомиелит сепсиснинг кўринишларидан бири ҳисобланиб, у асосан чақалоқларда учрайди. Йирингли яллиғланиш ҳар қандай эпифизда жойлашиши мумкин. Баъзида бир нечта йирингли яллиғланиш жароҳатлари мавжуд бўлади. Эпифизар остеомиелитни даволашда, шунингдек, функционал ва анатомик натижалар, биринчи навбатда, касалликнинг эрта ташҳисланиши оқибатида ва даволанишни ўз вақтида бошлашга ѐрдам беради.

Key words

эпифиз остеомиелит, болаларда хирургик даволашни бошлаш, сепсис кўринишлари, ноқулай преморбид фон.

Literature

1. Ахунзянов А. А., Гребнев П. Н., Фатйхов Ю. И., ва бошқалар. Болаларда ўткир гематоген остеомиелитнинг ортопедик асоратлари: Ҳалқаро иштирокида болалар хирургияси симпозиумининг тезислари. - Ижевск. - 2006 йил апрел. 2. Бердиярова Ш. Ш., Юсупов Ш. А., Юсупова Н. А. Клинико-лабораторная характеристика хронического гематогенного остеомиелита //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 10-2 (113). – С. 63-66. 3. Гаркавенко Ю.Е., Поздеев А.П. Институтда узун суякларнинг гематоген остеомиелитининг оқибатлари бўлган болаларга ортопедик ѐрдам. Г.И. Тѐрнер // Болаларнинг ортопедияси, травматологияси ва рекон-структив жарроҳлиги. - 2013 йил 4. Гисак С.Н., Шестаков А.А., Баранов Д.А. ва бошқалар. Болаларда ўткир гематоген остеомиелит этиопато-генларининг замонавий хусусиятлари ва беморларни даволашни оптималлаштириш // Янги тиббий техно-логиялар бюллетени. - 2012 йил. 5. Гисак С.Н., Шестаков А.А., Вечеркин В.А. ва бошқалар. Даволашни оптималлаштириш учун болаларда ўткир гематоген остеомиелитни эрта ташҳислаш. Болалар жарроҳлиги. - 2014 йил. 6. Державин В.М. Болаларда эпифиз остеомиелит. - М.: Тиббиѐт, 1965 йил 7. Раҳматовна, А. Г. (2021). Оғир сервикал дисплазияда ПДТ самарадорлиги. АCАДЕМИCИА: Ҳалқаро мултидисиплинар тадқиқот журнали, 11(3), 2566-2568. 8. Стальмахович В. Н. и др. Острый и хронический гематогенный остеомиелит у детей. – 2015. 9. Шамсиев А.М., Юсупов Ш.А., Махмудов З.М. Калçа қўшимчасини ташкил этувчи суякларнинг ўткир гематоген остеомиелитли болаларни жарроҳлик даволаш // Россия болалар хирургияси, анестезиология ва реаниматсия бюллетени. - 2014 йил. 10. Шамсиев А. М., Юсупов Ш. А., Махмудов З. М. Хирургическое лечение детей с острым гематогенным остеомиелитом костей, образующих тазобедренный сустав //Российский вестник детской хирургии, анесте-зиологии и реаниматологии. – 2014. – Т. 4. – №. 3. – С. 86-89. 11. Шамсиев А. М. и др. Улучшение результатов хирургического лечения острого гематогенного остеомиелита костей тазобедренного сустава у детей //Сб. матер. II–ой Московской город. конф.―Гнойно-септические заболевания у детей‖ с участием российских регионов, г. Москва. – 2006. – С. 134. 12. Юрковский А.М., Воронетский А.Н. Болаларда остеомиелитнинг эрта ташҳиси, диагностика имкониятлари чегаралари // Жарроҳлик янгиликлари. - 2009 йил.