Gepato-gastroenterologik tadqiqotlar jurnali 2022, Maxsus son 2-TOM


Subject of the article

NEFROPATIYALI ONALARDAN TUG'ILGAN YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA KORREKTSIYLOVCHI TERAPIYANING BUYRAKNING GOMEOSTATIK FUNKTSIYASIGA TA'SIRI. (18-21)

Authors

Ishqabulova G.Dj.

Institution

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Abstract

60 nafar bola, shu jumladan sog‘lom onadan o`z vaqtida tug‘ilgan chaqaloq — 22 nafar, nefropatiya I darajali onadan tug‘ilgan 20 nafar, nefropatiyaning II-III bosqichi bilan og‘rigan onalardan tug‘ilgan 18 nafar yangi tug‘ilgan chaqaloqlar surunkali pielonefrit bilan ko‘rikdan o‘tkazildi. Kasallikning murakkab kechishi bilan og'rigan bolalarda irsiyat tarafdan moyillik kuzatilishi, nefropatiya boshqa bir patologiya bilan kechishi, asosiy guruhning yangi tug'ilgan chaqaloqlarida glomerulyar filtratsiya, kanalchali reabsorbtsiya va atsidogenezning funktsiyasining pasayganligi aniqlandi. Qon faolligi va lipid peroksidatsiyasining kuchayishi tufayli eritrotsitlar membranalarining fosfolipid spektridagi nomutanosiblik bilan birga keladi.

Key words

nefropatiya, pielonefrit, yangi tug'ilgan chaqaloq, buyraklar funktsiyasi, LPO.

Literature

1. Abdullaeva N.Sh. Intrauterin o'sish sekinlashishi va erta moslashish davrida rivojlanishi bilan yangi tug'ilgan chaqaloqlarning klinik va sitokimyoviy xususiyatlari. // Pediatriya, Toshkent, 2000, 2-3-son. 2. Akker L.V., Varshavskiy B.Ya., Elchaninova S.A. va hokazo. Preeklampsiya bilan og'rigan homilador ayollarda oksidlovchi va antioksidant holatining ko'rsatkichlari.// Akusher. va ginekol., 2000 yil, 4-son. 3. Azimjonova M.M., Qurbonov D.D., Muxammedjanova D.K. O'zbekiston Respublikasida perinatal, neonatal kasallanish va o'lim va ularni kamaytirish yo'llari. // Pediatriya, Toshkent, 2000, No 2,3. 4. Гарифулина Л. М., Ашурова М. Д., Гойибова Н. С. Совершенствование терапии метаболического синдрома у подростков при помощи применения α-липоевой кислоты //Наука, техника и образование. – 2018. – №. 10 (51). – С. 69-72. 5. Balykova L.A. Balashov V.P., Shkolnikova M.A. Bolalarda yurak aritmiyalarida dimefosfonning samaradorligi. // Rossiya perinatologiya va pediatriya byulleteni, 1999 yil, 2-son T.44. 6. Baryshnev Yu.I. Homila va yangi tug'ilgan chaqaloq patologiyasining paydo bo'lishida preeklampsiyaning roli. "OPG-preeklampsiya muammosi".//Ma'ruza tezislari, Cheboksari.1996. 7. Ишкабулова Г. Д. и др. Влияние димефосфона на основные функции почек новорожденных, рожденных от матерей с хроническим пиелонефритом с сочетанным ОПГ-гестозом //Вестник науки и образования. – 2018. – №. 14-2 (50). – С. 51-55. 8. Vetrov V.V. Surunkali pielonefrit fonida rivojlangan preeklampsida detoksikatsiya terapiyasining fetoplasental tizim holatiga ta'siri. // akusher-ginekolog. 2000. № 4. 9. Veltishchev Yu.E., Yurevieva E.A. Buyrak funktsiyasini o'rganish // Pediatriyada funktsional diagnostika bo'yicha qo'llanma. M., 1979.c.381-426 10. Veltishchev Yu.E., Yurevieva E.A. Profilaktik pediatriya uchun laboratoriya diagnostika usullarining ahamiyati to'g'risida.//Rossiya perinatologiya va pediatriya byulleteni, 2000 yil, № 5. 11. Zakirxo‘jaeva D.A. ona-platsenta-homila tizimidagi monooksogenazlarning faolligi holati va perinatal natija. Mater. O‘zbekiston pediatrlarining IV qurultoyi, Toshkent. 2000. 12. Zelentsova V.P., Shilko V.I., Medvedeva S.Yu. Gipoksiyaga uchragan homila va yangi tug'ilgan chaqaloqlar buyraklarining patomorfologiyasi. Mater. 9 Rossiyadagi pediatrlar kongressi.-M., 2001 yil. 13. Ishkabulov D., Abduraxmanova S., Bolalardagi dismetabolik nefropatiyalar. Toshkent, Ibn-Sino, 1997, 14. Ishkabulova G.D. Bolalarda dizmetabolik nefropatiyalarda buyrakning funktsional rezervening o`zgarishi. // Dostijeniya nauki i obrazovaniya . 2020. -№8., -S.92-96 15. Papayan A.V., Styapsikina I.S. Neonatal nefrologiya (amaliy qo'llanma).Sankt-Peterburg, 2002, 448s. 16. Гойибова Н. С., Гарифулина Л. М. Состояние почек у детей с экзогенно-конституциональным ожирением //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 2. 17. Гарифулина Л. М. наследственность и образ жизни как фактор риска развития ожирения и артериальной гипертензии у детей и подростков //Children's Medicine of the North-West. – 2020. – Т. 8. – №. 1. – С. 94-95. 18. Гарифулина Л. М., Гойибова Н. С. состояние почек у детей с экзогенно-конституциональным ожирением //Журнал Репродуктивного Здоровья и Уро-Нефрологических Исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1. 19. Гарифулина Л. М. Особенности медицинского высшего образования на современном этапе и роль преподавателя в образовательном процессе //«Современное состояние, проблемы и перспективы медицинского образования» международная учебно-научно-практическая конференция «Тиббий таълимнинг замонавий ґолати. – С. 144. 20. Тураева Д. Х., Гарифулина Л. М. Semiz bolаlаrdа oshqozon osti bezi steаtozini kliniko-lаborаtor xususiyatlаri //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 1. 21. Холмурадова З. Э., Гарифулина Л. М. Semizligi bor osmirlarda yurak-qon tomir tizimining holati //журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 3. 22. Гарифулина Л. М., Тураева Д. Х., Кадырова Ш. С. Semizligi va metabolik sindromi bor bo'lgan bolalarda gepatobiliar tizim holati //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 2.