Reproduktiv salomatlik va uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali

Reproduktiv salomatlik va uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali 2023 №1.


Hozirgi soni (pdf):

Mundarija (pdf):
Yuklab olish
Nashr qilingan sana:
01.03.2023


Jurnal haqida:Ushbu son maqolalari

МЕГАУРЕТЕР В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

1-10

Yuklab olish (Русский)
ФАКТОР НЕКРОЗА ОПУХОЛИ Α И ЕГО РОЛЬ В ПАТОЛОГИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

10-14

Yuklab olish (Русский)
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ДИСФУНКЦИИ ТАЗОВОГО ДНА. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

15-18

Yuklab olish (Русский)
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

19-22

Yuklab olish (Русский)
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ: АССОЦИАЦИЯ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

22-25

Yuklab olish (Русский)
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ: ЧАСТОТА, ФАКТОРЫ РИСКА, ВАРИАНТЫ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

26-29

Yuklab olish (Русский)
ИСТМОЦЕЛЕ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ. СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

30-33

Yuklab olish (Русский)
PERIMENOPАUZА DАVRIDАGI АYOLLАRDА ENDOMETRIY GIPERPLАZIYASINI GISTEROSKOPIK TАSHXISLАSH (ADABIYOTLAR TAHLILI)

34-37

Yuklab olish (O'zbek)
O’SMIR QIZLARDA MENSTRUAL FUNKSIYASI XUSUSIYATLARI TAVSIFI (ADABIYOTLAR TAHLILI)

38-41

Yuklab olish (O'zbek)
KESAR KESISH OPERATSIYASIDAN KEYINGI SEPTIK ASORATLAR (ADABIYOTLAR TAHLILI)

42-44

Yuklab olish (O'zbek)
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ

45-48

Yuklab olish (Русский)
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ

49-51

Yuklab olish (Русский)
КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

52-55

Yuklab olish (Русский)
РОЛЬ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАССЫ ТЕЛА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

56-58

Yuklab olish (Русский)
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16 ДЛЯ ОЦЕНКИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

59-62

Yuklab olish (Русский)
BACHADON BO'SHLIG'IDAGI SHARTLI PATOGEN MIKROFLORANING HOMILA TUSHISHIDA O’RNI

63-66

Yuklab olish (O'zbek)
BACHADON CHANDIG'I BO'LGAN AYOLLARDA "NISHА" SIMPTOMINI TASHXISLASH VA DAVOLASHNING YANGI IMKONIYATLAR

67-71

Yuklab olish (O'zbek)
KESАR KESISHDАN KEYIN BАCHАDONDАGI CHАNDIQLАRDА PLАTSENTА BIRIKISH АNOMАLIYALАRI BOʼLGАN АYOLLАRDА HOMILАDORLIK VА TUGʼRUQ KECHISHI XUSUSIYATLАRI

71-75

Yuklab olish (O'zbek)
QIN VA BACHADON APLAZIYASIDA TUXUMDONLAR POLIKISTOZI VA METABOLIK SINDROM KUZATILGAN BEMORLARNI DAVOLASH NATIJALARI

76-78

Yuklab olish (O'zbek)
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA GERPETIK STOMATITNING IMMUNOLOGIK JIHATLARI

79-81

Yuklab olish (O'zbek)
OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF CONGENITAL VAGINAL STRICTURE IN ADOLESCENTS AND YOUNG WOMEN

82-85

Yuklab olish (English)
DENTAL EXAMINATION OF PREGNANT WOMEN WITH HERPETIC STOMATITIS

86-89

Yuklab olish (English)
TO STUDY THE FEATURES OF MARKERS IN PATIENTS AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION WITH COMBINED CHRONIC PERIODONTAL DISEASE

90-92

Yuklab olish (English)
THE STATE OF THE FETO-PLACENTAL COMPLEX IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS AND PERINATAL OUTCOMES

93-95

Yuklab olish (English)
МИОМА МАТКИ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ МАЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРА-ХАУЗЕРА (Клинический случай)

96-98

Yuklab olish (Русский)