Reproduktiv salomatlik va uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali

Reproduktiv salomatlik va uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali 2022 № 1


Hozirgi soni (pdf):

Mundarija (pdf):
Yuklab olish
Nashr qilingan sana:
01.03.2022


Jurnal haqida:Ushbu son maqolalari

ВАРИКОЦЕЛЕ: ВСЕГДА ЛИ ПЛАНОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

6-9

Yuklab olish (Русский)
ОБОСНОВАНИЕ СИМУЛЬТАННОЙ ПУЛЬПЭКТОМИИ ПРИ РАКЕ ПРОСТАТЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

10-13

Yuklab olish (Русский)
ПРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ МИОМЫ МАТКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

14-15

Yuklab olish (Русский)
INNOVATIVE METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF PROGNOSTIC MARKERS IN THE DEVELOPMENT OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW)

16-18

Yuklab olish (English)
КОРРЕКЦИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ С СОХРАНЕНИЕМ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

19-22

Yuklab olish (Русский)
HOMILADORLARDA VULVOVAGINITLARNING KECHISHI VA DA’VOLASHDA TURLI YONDASHUVLAR (ADABIYOTLAR TAHLILI)

23-26

Yuklab olish (O'zbek)
QIN VA BACHADON APLAZIYASIDA TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI UCHRAGANDA METABOLIK SINDROMNING AYRIM XUSUSIYATLARI (ADABIYOTLAR TAHLILI)

27-30

Yuklab olish (O'zbek)
GENITAL PROLAPS ETIOPATOGENEZI, KLINIKASI, ZAMONAVIY TASNIFI VA KASALLIKNI XIRURGIK DAVOLASHDA ZAMONAVIY TUSHUNCHALAR (ADABIYOTLAR TAHLILI)

31-33

Yuklab olish (O'zbek)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ВЗОМТ У ЖЕНЩИН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

34-37

Yuklab olish (Русский)
HOMILADOR AYOLLARDA O‘TKIR YOG‘LI GEPATOZNI TEKSHIRISH VA DAVOLASH (ADABIYOTLAR TAHLILI)

38-40

Yuklab olish (O'zbek)
ФОНОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТРОФОБЛАСТА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

41-43

Yuklab olish (Русский)
BАCHАDON MIOMАSI VА/YOKI АDENOMIOZLI АYOLLАRDА ULTRАTOVUSH VА DOPPLEROMETRIYADАGI OʼZGАRISHLАR, HАMDА ULАRNING DАVO CHORАLАRINI TАNLАSHDАGI OʼRNI

44-47

Yuklab olish (O'zbek)
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ БЕЛКОВОГО МЕТАБОЛИЗМА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ НЕФРИТОМ

48-52

Yuklab olish (Русский)
CLINICAL FEATURES OF CHRONIC GLOMERULONEFRITIS IN CHILDREN

53-56

Yuklab olish (English)
THE ROLE OF MYO-INOSITOL IN TREATING INFERTILITY AMONG PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME

57-59

Yuklab olish (English)
ПЛАЦЕНТАРНЫЙ ФАКТОР РОСТА И SFLT-1(ФМС-ПОДОБНАЯ ТИРОЗИНКИНАЗА) КАК ПРЕДИКТОР ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПРЭКЛАМПСИИ

60-64

Yuklab olish (Русский)
ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ

65-70

Yuklab olish (Русский)