Reproduktiv salomatlik va uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali 2022 № 1


Maqola mavzusi

BАCHАDON MIOMАSI VА/YOKI АDENOMIOZLI АYOLLАRDА ULTRАTOVUSH VА DOPPLEROMETRIYADАGI OʼZGАRISHLАR, HАMDА ULАRNING DАVO CHORАLАRINI TАNLАSHDАGI OʼRNI (44-47)

Mualliflar

Аbduraxmanova Sitora Ibragimovna, Suleymanova Nodira Jumaevna, Xodjaeva Zarina Аlixanovna, Nazarova Dildora Gulomovna

Muassasa

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Annotatsiya

Bachadon miomasi va adenomioz hozirgi kunda ginekologiyaning aktual muammosidir. Oxirgi yillarda mioma va adenomiozning birgalikda qoʼshilib kelishi koʼp uchramoqda. Ulьtratovush tekshirish, rangli dopplerometriya va magnit rezonans tomografiya (MRT) kabi noinvaziv tashxislash usullarini takomillashtirish bachadon miomasi va adenomiozni tashxislashni yanada osonlashtirdi va aniqlashtirdi. Birgalikda kelgan bachadon miomasi va adenomiozni davolash samaradorligi u yoki bu patalogiyaning qay darajada rivojlanganligi va turini aniqlashga bogʼliq.

Kalit so'zlar

bachadon miomasi, adenomioz, miomatoz tugunlar va adenomioz UTT va dopplerometriyasi, progesteron retseptorlari modulyatorlari, dienogest.

Adabiyotlar

1. Бабаджанова Г.С., Абдурахманова С.И. / Современные представления об этиопатогенезе, клинико-диагностических критериях миомы матки и аденомиоза у женщин и особенности их лечения (обзор литературы) // - Журнал теоретической и клинической медицины. – 2018. - №3. –стр. - 85-90. 2. Бабаджанова Г.С., Тухтамишева Н.О. / Современный взгляд на диагностику и лечение миомы матки у женщин репродуктивного возраста. // Электронный научный журнал биологии и интегративной медицины. 2017. - №2. – стр. - 64-79. 3. Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология. Курс лекций в 2-х частях. М.: Издательство Видар - 2017. 4. Давыдов А.И., Пашков В.М., Шахламова М.Н. / Аденомиоз: новый взгляд на старую проблему // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2016, т. 5. - №2 - С.59-66.; 5. Муратова Н.Д., Абдувалиев А.А. / Влияние трансформирующего фактора роста-β2 на пролиферацию клеток лейомиомы матки. // - Казанский медицинский журнал. - 2015. - Том 96. - №6 - стр 968-970