Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali 2022-№2.1.pdf


Maqola mavzusi

ANGIOTENZIN O‘ZGARTIRUVCHI FERMENT INGIBITORLARINING ANTIGIPERTENZIV SAMARADORLIGI VA O‘ZLASHTIRILISHINI TAQQOSLAMA XUSUSIYATLARI (76-79)

Mualliflar

Yarmukhamedova D.Z., Nuritdinova N.B., Shukurdjanova S.M., Zahidov Zh.M.

Muassasa

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Annotatsiya

Arterial gipertenziya bilan og‘rigan bemorlarni dori bilan ta’minlashning ilmiy asoslangan maqsadga muvofiqligi va bunday tashxis qo‘yilgan mehnatga layoqatli yoshdagi bemorlarga birlamchi tibbiy yordamni takomillashtirish bo‘yicha ishlab chiqilgan yo‘nalishlar, ya’ni asossiz kasalxonaga yotqizishni nazorat qilish, kunduzgi shifoxonalarni rivojlantirish, AG bilan og‘rigan bemorlarni qo‘shimcha dori bilan ta’minlashni rivojlantirish davolanishga izchil rioya qilishni, tibbiy yordamning samaradorligi, bemorlarning hayot sifati oshiradi va ushbu toifadagi bemorlarning o‘lim ko‘rsatkichlarini kamaytirish imkonini beradi. Asoratlanmagan AG bilan og‘rigan bemorlar uchun tibbiy yordamning qulay bo‘lishi arterial gipertenziyaning yurak-qon tomir asoratlarini rivojlanish xavfi kamaytiradi. Yuqorida qayd etilganlar mahalliy farmasevtika zavodlariga antigipertenziv ta’siri jihatidan boshqa mamlakatlarda ishlab chiqarilgan dori vositalaridan kam bo‘lmagan dorilarni ishlab chiqarish imkonini berdi.

Kalit so'zlar

enalapril, sutkalik arterial qon bosimi ritmi, metabolik betaraflik

Adabiyotlar

Подзолков В.И., Осадчий К.К.. Новые горизонты комбинированной терапии артериальной гипертензии // https://www.lvrach.ru/2008/06/5394503]. 2. Мачильская О.В. Факторы, определяющие приверженность к лечению больных артериальной гипертензией. Журнал Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2016;9(3):55-65. DOI 10.17116/kardio20169355-65. 3. Морозова Т.Е., Юдина И.Ю. Современная стратегия улучшения приверженности лечению больных артериальной гипертензией: фиксированные комбинации лекарственных средств. Consilium medicum. 2010;22:1:22-28., 4. Jokisalo E, Enlund H, Halonen P, et al. Factors related to poor control of blood pressure with antihypertensive drug therapy. Blood Press. 2003;12(1):49-55 5. Ипатов А.И., Арабидзе Г.Г., Теблоев К.И., и др. Клиническая оценка эффективности и безопасности терапии нолипрелом больных с АГ. Журнал Кардиология. 2002;42(9):49-52. 6. Романенко Т.С., В.А. Выгодин, С.Б. Фитилев Анализ регулярности приема антигипертензивной терапии, как компонента приверженности к лечению, у амбулаторных пациентов специализированного кардиологического учреждения. Журнал Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2015; 11 (3): 238-246.