Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali 2022, №3


Maqola mavzusi

BRONXOOBSTRUKTIV SINDROMDA ASORATLAR YUZAGA KELISHINING PATOGENETIK ASPEKTLARI (9-12)

Mualliflar

Ismailov J.A.

Muassasa

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya

Dunyoning barcha davlatlarida O‘SOK terapevtik kasalliklar orasida nogironlik va o‘limning etakchi omillaridan biri bo‘lib, iqtisodiy va ijtimoiy yo‘qotishlarga olib keladi, ularning darajasi har yili oshib boradi. O‘SOK dan o‘lim ko‘rsatgichi dunyoda 45 yoshdan katta yosh guruhidato‘rtinchi o‘rinni egallaydi. 2030 yilga kelib O‘SOKdan o‘lim uchinchi o‘rinda bo‘lishi kutilmoqda. Bemorlarning asosiy toifasi mehnatga layoqatli yoshdagi odamlardir (40 yoshdan 67 yoshgacha). O‘SOK ko‘pincha klinik amaliyotda surunkali yurak etishmovchiligi (SyuYe) bilan bog‘liq. Ushbu ikkala kasallik yuqori darajada kasallanish va o‘lim ko‘rsatkichlari bilan ajralib turadi. Bunday bemorlar ikkala kasallikni ham erta bosqichda ob’ektiv aniqlash uchun kompleks yondashuvni talab qiladi. O‘SOK va SYuYe bilan kasallangan bemorlarning patogenezi va olib borish bo‘yicha yangi ma’lumotlarni taqdim etish uchun qo‘shimcha tadqiqotlar o‘tkazish kerak, bu hayotni yaxshilash, shuningdek ushbu bemorlarning uzoq vaqt yashashiga imkon beradi.

Kalit so'zlar

O‘pkaning surunkali obstruktiv kasalligi, surunkali yurak etishmovchiligi, davolash, pro BNP, endoteliy

Adabiyotlar

Аляви А. Л., Рахимова Д. А., Тиллоева Ш. Ш. Изучение взаимосвязи нарушений качества жизни и психики больных бронхиальной астмой и эффекты комплексной терапии //ТОМ–II. – 2019. – С. 21. 2. Болотова Е. В., Дудникова А. В. Особенности факторов риска хронической болезни почек у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких //Нефрология. – 2015. – Т. 19. – №. 5. – С. 28-33. 3. Кароли Н. А., Бородкин А. В., Ребров А. П. Особенности клиники и диагностики хронической сердечной недостаточности у больных хронической обструктивной болезнью лёгких //Кардиология. – 2019. – Т. 59. – №. 2S. – С. 47-55. 4. Кароли Н. А., Ребров А. П. Хроническая обструктивная болезнь легких и кардиоваскулярная патология //Клиницист. – 2007. – №. 1. – С. 13-19. 5. Кароли Н. А., Ребров А. П. Влияние курения на развитие эндотелиальной дисфункции у больных хронической обструктивной болезнью легких //Пульмонология. – 2021. – №. 2. – С. 70-78. 6. Концевая А. В. и др. Экономический ущерб от болезней органов дыхания и хронической обструктивной болезни легких в Российской Федерации в 2016 году //Пульмонология. – 2019. – Т. 29. – №. 2. – С. 159-166 7. Курбанов Ф. Ш., Рахимова Д. А. Состояние пародонта у больных с хронической обструктивной болезнью легких //Наргиза Мирза- Бахтиярхоновна Абдурахманова, & Халмурад Садуллаевич Ахмедов. – С. 70. 8. Кытикова О. Ю., Гвозденко Т. А., Антонюк М. В. Современные аспекты распространенности хронических бронхолегочных заболеваний //Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2017. – №. 64. – С. 94-100. 9. Мамаева М. Г. и др. Маркеры системного воспаления и эндотелиальной дисфункции у больных хронической обструктивной болезнью легких //Сибирское медицинское обозрение. – 2014. – №. 1 (85). – С. 12-19. 10. Овсянников Е. С., Авдеев С. Н., Будневский А. В. Системное воспаление у больных хронической обструктивной болезнью легких и ожирением //Терапевтический архив. – 2020. – Т. 92. – №. 3. – С. 13-18. 11. Остроумова О. Д., Кочетков А. И., Черняева М. С. Артериальная гипертензия у пациентов пожилого и старческого возраста в свете новых Европейских рекомендаций 2018 года //Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2018. – Т. 14. – №. 5. – С. 774-784. 12. Президентининг Ў. Р. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги Фармони //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – Т. 13. – С. 25-150.