Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali. Maxsus son. 2022


Maqola mavzusi

GIPOTERİOZ FONIDA KLIMAKTERIK DAVRDAGI FERTIL YOSHDAGI AYOLLARNING HAYOT SIFATINI OSHIRISh (698-701)

Mualliflar

Saidova L.B., Komiljonova O.O.

Muassasa

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya

Mualliflar menopauza davridagi tug'ish yoshidagi ayollar o'rtasida tadqiqot o'tkazdilar, unda TSH va erkin T4 gormoni etishmasligi fonida sog'lig'ining patologik holatini aniqladilar. 15 ta savoldan iborat holat so'rovi o'tkazildi, terining tekshiruvi, mushak tonusi, ekstremitalarda shish, BMI, palpatsiya va qalqonsimon bezning ultratovush tekshiruvi. Ushbu yosh uchun xarakterli patologik sharoitlar aniqlandi, shu sababli mualliflar bemorlarning hayot sifatini yaxshilash uchun ushbu kasallikning erta oldini olishni taklif qilmoqdalar.

Kalit so'zlar

hipotiroidizm, menopauza, salomatlik holati, TSH va erkin T4, hayot sifati.

Adabiyotlar

1. Зайдиева Я. З., Глазкова А. В., Кручинина Е. В. Заболевания щитовидной железы в пери- и постменопаузе // Медицинский алфавит. Серия «Современная гинекология». — 2019. — Т. 4. — 33 (408). — С. 48–53. 2. 2.Komiljonova O.O. Peshku tumani aholisi orasida gipotireozning klimakterik davrda kechish xususiyatlari//Talabalar va yosh olimlar III xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani materiallari to’plami//-2021-66b. 3. Ашурова Н.Г., Комилжонова О.О. Гипотериоз и бесплодие у женщин: этиопатогенетические факторы сочетания патологии // Новый день в медицине -4(34) 2020-с. 97-101. 4. 4.Саидова Л.Б.,Комилжонова О.О. Патологическое течение гипотиреоза в климактерическом период в йододеффицитной зоне Узбекистана//International Conference Science and Education/Uluslararasi konferans bilim ve eg’itim//-2021-15may-49b. 5. Саидова Л.Б.,Комилжонова О.О. Особенности течения климактерического синдрома у женщин с гипофункцией щитовидной железы// Материалы научно –практической конференции с международным участием посвященной 30 летию Государственной независимости Республики Таджикистан//Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины//-Душанбе-2021, 17 ноября-Том1-с. 436-437 6. Саидова Л.Б.,Комилжонова О.О. Патологическое течение гипотиреоза в климактерическом период в йододеффицитной зоне Узбекистана//Вестник Ташкентской Медицинской Академии//-2021-С.-124. 7. 7.Saidova L.B., Komilzhonova O.O. Pathological course of hypothyroidism in menopause in the iodine deficiency zone of Uzbekistan // Bulletin of the Tashkent Medical Academy // -2021-P.-124.