Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali. Maxsus son. 2022


Maqola mavzusi

O'TKIR KORONAR SINDROM.ST-SEGMENTI KO’TARILISHI BILAN KECHGAN BEMORLARDA TROMBOLITIK TERAPIYANING TA’SIRI VA NATIJALARI (87-91)

Mualliflar

Madjidova G.T., Jumaboev T.

Muassasa

Samarkand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya

Yurak-qon tomir kasalliklari butun dunyo bo'ylab nogironlik va o'limning asosiy sababidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) hisob-kitoblariga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab yurak-qon tomir kasalliklaridan 17 milliondan ortiq odam vafot etadi, ulardan 7 millioni yurak-qon tomir kasalliklari (YYU) tufayli vafot etadi, shu jumladan. o'tkir koronar sindrom (AKS) asosiy sababdir. OKBda asoratlar xavfi bemorga prognozni aniqlash va eng oqilona davolashni buyurish imkonini beradi. Yuqori va past xavfli bemorlarni boshqarish taktikasi bir-biridan farq qiladi, bu shifokordan zamonaviy diagnostika usullaridan foydalangan holda xavf darajasini o'z vaqtida aniq aniqlashni va bemorni keyingi davolash uchun to'g'ri harakatlar algoritmini qo'llash muhimligini tushunishni talab qiladi. segment ko'tarilganda, davolash algoritmi tromboliz, angioplastika yoki koronar arteriyalarni stentlashdan iborat bo'lishi kerak. Uning yo'qligida, ammo OKB klinikasi mavjudligida davolash aspirin, klopidogrel, geparin, b-blokerlar, nitratlar bilan boshlanishi kerak. Keyingi qadam xavf darajasini aniqlashdir. Yuqori xavf ostida glikoprotein retseptorlari blokerlari va koronar ventrikulografiya buyuriladi, buning natijasida u yoki bu rekanalizatsiya aralashuvi amalga oshiriladi, bu miyokard infarkti bo'lgan bemorlarda bo'lgani kabi amalga oshiriladi va agar natija salbiy bo'lsa, bemor dinamikada kuzatilishi kerak. Polimorbid 60 yoshdan oshgan keksa bemorlarga xosdir

Kalit so'zlar

yurak ishemik kasalligi, O’KS, tromboliz, streptokinaza

Adabiyotlar

1. Хасанжанова, Ф. О., Ташкенбаева, Э. Н., Ашрапов, Х. А., Мирзаев, Р. З., Суннатова, Г. И., & Мухтаров, С. Н. (2018). Изменение маркеров некроза кардиомиоцитов у больных с инфарктом миокарда в зависимости от возраста. Материалы IV Съезда ассоциации врачей экстренной медицинский помощи Узбекистана. Ташкент, 13-14. 2. Хасанжанова, Ф. О., Ташкенбаева, Э. Н., Маджидова, Г. Т., & Хайдарова, Д. Д. (2018). Предикторы неблагоприятного прогноза с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в условиях экстренной медицинской помощи. Материалы IV съезда ассоциации врачей экстренной медицинской помощи Узбекистана, 278. 3. Fatulloyeva, D. S., Tashkenbaeva, E. N., Abdieva, G. A., Madjidova, G. T., Xaitov, I. I., & Murodqobilov, O. A. (2021, January). Evaluation of the effectiveness of thrombolytic therapy in myocardial infarction in the conditions of the samarkand branch of rscemc. In Euro-Asia Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 177-182). 4. Хасанжанова, Ф. О., Хайдарова, Д. Д., Мажидова, Г. Т., Абдиева, Г. А., & Фатуллаева, Д. С. (2018). предикторы неблагоприятного прогноза у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST В СФ РНЦЭМП. In Молодежь и медицинская наука в XXI веке (pp. 174-175). 5. Муинова К. К. И др. Роль факторов риска в развитии инфаркта миокарда у мужчин молодого возраста в зависимости от семейного анамнеза //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 11 (52). – С. 70-74. 6. Ташкенбаева Э. Н. И др. Изменение сердечного ритма при остром инфаркте миокарда по данным эхокардиографии сердца //Научный журнал. – 2020. – №. 7 (52). – С. 51-54. 7. Хасанжанова Ф. О. И др. Клиническое течение хронической сердечной недостаточности от локализации острого инфаркта миокарда //Евразийский кардиологический журнал. – 2019. – №. S1. – С. 221. 8. Хасанжанова Ф. О. И др. Предикторы неблагоприятного прогноза с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в условиях экстренной медицинской помощи //Материалы IV съезда ассоциации врачей экстренной медицинской помощи Узбекистана. – 2018. – Т. 278. 9. Самадова Н. И др. Shoshilinch tibbiy yordamda yosh bemorlarda miokard infarktining klinik va diagnostik xususiyatlari //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 78-81. 10. Ташкенбаева Э. Н. и др. Предикторы развития сердечно-сосудистых осложнений у больных с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST //Наука и общество в эпоху перемен. – 2018. – №. 1. – С. 12-15.11. Мухиддинов А. И. и др. Гипотензивная терапия у больных артериальной гипертонией с метаболическими факторами риска //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2014. – С. 228-229. 12. Хасанжанова Ф.О и др. Изменение маркеров некроза кардиомиоцитов у больных с инфарктом миокарда в зависимости от возраста //Материалы IV Съезда ассоциации врачей экстренной медицинский помощи Узбекистана. Ташкент. – 2018. – С. 13-14. 13. Хасанжанова Ф. О. и др. Течение клинических симптомов сердечной недостаточности у больных фибрилляцией предсердий с нестабильной стенокардией //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 177-178. 14. Хасанжанова Ф. О. и др. Факторы влияющие на дилатацию левого желудочка у больных с нестабильной стенокардией напряжения //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 175-176. 15. Ташкенбаева Э. Н. и др. Связь тяжести хронической сердечной недостаточности от локализации острого инфаркта миокарда //Наука и современное общество: взаимодействие и развитие. – 2018. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-38. 16. Халилов Н. Х. и др. Особенности Течения Гипертонических Кризов И Их Осложнений В Условиях Экстренной Медицинской Помощи //Сentral asian journal of medical and natural sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 44-46.