Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali. Maxsus son. 2022


Maqola mavzusi

GIPERTROFIK KARDIOMIOPATIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING QON PLAZMASIDAGI KLINIK VA GEMODINAMIK HOLATI VA YURAK NATRIURETIK PEPTIDLARI (80-86)

Mualliflar

Madjidova G.T., Sunnatova G.I

Muassasa

Samarkand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya

Gipertrofik kardiyomiyopatiya (GKM), joriy tasnifga ko'ra asosiy kardiomiyopatiyalar sifatida tasniflanadi, asosan yurak mushagining genetik jihatdan aniqlangan kasalligi bo'lib, o'ziga xos morfofunksional o'zgarishlar majmuasi va doimiy ravishda yomonlashib borayotgan kurs bilan tavsiflanadi. Kasallikning belgilari turli xil va noaniq bo'lib, gemodinamik buzilishlar bilan bog'liq - chap (CHQ) va / yoki o'ng qorincha miyokardining massiv gipertrofiyasi fonida diastolik disfunktsiya, ko'pincha interventrikulyar septumning (IVS) qalinlashishi tufayli assimetrik, chap qorincha (CHQ) chiqish yo'llarining obstruktsiyasining tez-tez rivojlanishi bilan, miokard ishemiyasi, qon aylanishining avtonom regulyatsiyasi patologiyasi va yurakdagi elektrofiziologik jarayonlarning buzilishi. GKMda prognoz o'zgaruvchan, shuning uchun asosiy muammolardan biri kasallikning o'limga olib keladigan asoratlari xavfini tabaqalash, mavjud prognostik prognozlar va davolash samaradorligini baholash mezonlarini izlashdir. Hozirgi vaqtda yurak-qon tomir patologiyasi bo'lgan bemorlarda miyokard disfunktsiyasining og'irligining biokimyoviy belgilari va prognozning prognozi sifatida aylanma natriuretik peptidlar (NUP) darajasini aniqlashning potentsial imkoniyatlari masalasi keng muhokama qilinmoqda. Qon plazmasidagi NUP ning yuqori miqdori CHQ disfunktsiyasining erta va sezgir belgisi ekanligi isbotlangan, yurak yetishmovchiligining og'irligi (YYO) bilan bog'liq, shuningdek, yurak-qon tomir asoratlari va o'lim xavfi ortishidan dalolat beradi. YYO va o'tkir koronar sindromli bemorlarda. GKM bo'lgan bemorlarda, ehtimol, miyokard gipertrofiyasi, CHQ to'ldirish bosimining oshishi va CHQ obstruktsiyasi tufayli NUP darajasining oshishi ham aniqlandi. Shunga qaramay, ushbu komponentlarning har birining peptidlar sekretsiyasining ortishi genezasiga qo'shgan hissasi noaniq, HCM bilan kasallangan bemorlarda klinik gemodinamik holat va NUP darajalarining xususiyatlarini solishtirish uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi GKM bilan kasallangan bemorlarning qon plazmasidagi asosiy klinik va gemodinamik parametrlar va NUP darajasini har tomonlama o'rganish edi.

Kalit so'zlar

gipertrofik kardiomiyopatiya, natriuretik peptidlar, diastolik funktsiya.

Adabiyotlar

1. Ташкенбаева Э. Н. и др. Предикторы развития сердечно-сосудистых осложнений у больных с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST //Наука и общество в эпоху перемен. – 2018. – №. 1. – С. 12-15. 2. Хасанжанова Ф. О. и др. Клиническое течение хронической сердечной недостаточности от локализации острого инфаркта миокарда //Евразийский кардиологический журнал. – 2019. – №. S1. – С. 221. 3. Мухиддинов А. И. и др. Гипотензивная терапия у больных артериальной гипертонией с метаболическими факторами РИСКА //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2014. – С. 228-2294. Турдибеков Х. И. и др. Иммуногенетические аспекты регуляции тонуса бронхов //ББК 51.1+ 74.58 Қ 22. – 2013. – С. 167. 5. Хасанжанова Ф. О. и др. Течение клинических симптомов сердечной недостаточности у больных фибрилляцией предсердий с нестабильной стенокардией //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 177-178. 6. Хасанжанова Ф. О. и др. Факторы влияющие на дилатацию левого желудочка у больных с нестабильной стенокардией напряжения //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 175-176. 7. Хасанжанова Ф. О. и др. Изменение маркеров некроза кардиомиоцитов у больных с инфарктом миокарда в зависимости от возраста //Материалы IV Съезда ассоциации врачей экстренной медицинский помощи Узбекистана. Ташкент. – 2018. – С. 13-14. 8. Муинова К. К. и др. Роль факторов риска в развитии инфаркта миокарда у мужчин молодого возраста в зависимости от семейного анамнеза //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 11 (52). – С. 70-74. 9. Ташкенбаева Э. Н. и др. Изменение сердечного ритма при остром инфаркте миокарда по данным эхокардиографии сердца //Научный журнал. – 2020. – №. 7 (52). – С. 51-54. 10. Хасанжанова Ф. О. и др. Клиническое течение хронической сердечной недостаточности от локализации острого инфаркта миокарда //Евразийский кардиологический журнал. – 2019. – №. S1. – С. 221. 11. Хасанжанова Ф. О. и др. Влияние диуретической терапии на структуру нарушений ритма сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью и нестабильной стенокардией //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 176-177.