Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №4


Maqola mavzusi

EARLY REHABILITATION OF ATHLETES WITH ANKLE JOINT INJURY BY VARIOUS RECOVERY METHODS (225-231)

Mualliflar

РАВШАНОВА Мафтуна Зохиджоновна Самаркандский Государственный медицинский институт

Muassasa

Самарқанд Давлат тиббиёт университети

Annotatsiya

Rivojlanayotgan sport jarohatlari orasida oyoq va qo`llarning eng ko'p uchraydigan shikastlanishlari alohida e'tiborga loyiqdir. Oyoq kaft bo`g`ini jarohatlari oyoq jarohatlarining yarmidan ko'pini tashkil qiladi. Oyoq kaft bo'g'imlarning shikastlanishidagi asosiy patogenetikmomentning ta'sir darajasi bo'lib, undan keyin yumshoq to'qimalarning tarkibiy qismi, ligamentmushak apparati va suyak-bo'g'im tuzilmalariga zarar yetkazish jarayonlari boshlanadi, bu asosan namoyon bo'ladi. Shikastlanish hududida yumshoq to'qimalarning shishishi, so'ngra shish paydo bo'lishining asosiy qo'zg'atuvchisi bo'lgan qon va limfa tomirlarining shikastlanishi shaklida patogenetik o'zgarishlarning rivojlanishi. Bu jarayonlarning barchasi atrofdagi to'qimalarning keyingi siqilishining paydo bo'lishi, shishning kuchayishi va kuchli og'riq sindromining rivojlanishi bilan bog'liq. Adabiyot manbalarini izlash mavjud muammoni aniqlash va yangi zamonaviy usullarni, sportchilar va oyoq kaft jarohatlarini davolash sifatini yaxshilashga yordam beradigan davolash rejimlarini ishlab chiqish va izlashga qaratilgan olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarning dolzarbligini baholash imkonini berdi. To'liq sport faoliyatiga qaytish bilan yo'qolgan funksiyalarni erta tiklashga erishish. Kalit so'zlar: erta reabilitatsiya, sportchilar, oyoq kaft bo'g'imi, travma, kinezio lenta, elektromiyostimulyatsiya, dovolovchi jismoniy tarbiya.

Kalit so'zlar

Kalit so'zlar: erta reabilitatsiya, sportchilar, oyoq kaft bo'g'imi, travma, kinezio lenta, elektromiyostimulyatsiya, dovolovchi jismoniy tarbiya.

Adabiyotlar

1. http://www.moymir.uz/sport.html 2. Агасаров Л.Г., Хадарцев А.А., Купеев Р.В. Инновационные способы кинезиотерапии (обзор литературы). //Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2020. - Т. 14. - №. 3. - С. 124-136. 3. Akhtyamov I. F., Aidarov V. I., Khasanov E. R. Current methods of rehabilitation after arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament of the knee joint (review of literature). //Genij Ortopedii. - 2021. - Т. 27. - №. 1. - С. 121-127. 4. Даминов В. Д. Роботизированная механотерапия в нейрореабилитации. //Наука о жизни и здоровье. - 2013. - №. 3. 5. Куров М. А., Голубев В. Г. Хроническая посттравматическая нестабильность голеностопного сустава на современном этапе (обзор литературы). //Кафедра травматологии и ортопедии. - 2017. - №. 4. - С. 27-34. 6. Ахунова Р.Р., Бодрова Р.А. Кинезиотерапия у пациентов с анкилозирующим спондилитом. // Вестник восстановительной медицины. 2020. № 2 (96). С. 18-23. 7. Бавыкин П.В. Кинезиотерапия как самостоятельная медицинская дисциплина // Физическая культура, спорт и здоровьеБийкузиева А.А., Шарипов У.А. Комплекс лечебной физкультуры и кинезиотерапии в реабилитации детей с детским церебральным параличом. // Развитие и актуальные вопросы современной науки. 2019. № 3 (22). С. 41-43. 9. Бронников В.А., Смычёк В.Б., Мавликаева Ю.А., Кравцов Ю.И., Склянная К.А., Плотникова О.А., Вильдеман А.В. Оценка восстановления двигательных функций у постинсультных пациентов в процессе комплексной реабилитации с использованием роботизированной кинезиотерапии // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2016. Т. 116, № 9. С. 30-34. 10. Бронников В.А., Смычёк В.Б., Мавликаева Ю.А., Кравцов Ю.И., Склянная К.А. Использование метода роботизированной кинезиотерапии у пациентов с последствиями инсульта // Consilium Medicum. 2017. Т. 19, № 2-1. С. 49-52. 11. Буйлова Т.В., Иванова Г.Е., Зверев Ю.П. К вопросу о подготовке физических терапевтов, кинезотерапевтов в России. // Вестник восстановительной медицины. 2016. № 5 (75). С. 47-52. 12. Камалова Ё. А., Джуманов Ж. А. Значение лечебной гимнастики в комплексе методов физической реабилитации больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника //Вестник науки и образования. – 2020.