Doktor axborotnomasi 2023, №3 (111)


Maqola mavzusi

TEZ-TEZ KASAL BO‘LADIGAN BOLALARDAGI O‘TKIR OBSTRUKTIV BRONXITDA SITOKINLARNING HOLATI (134-137)

Mualliflar

N. M. Shavazi, A. B. Allanazarov

Muassasa

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O‘zbekiston

Annotatsiya

O‘tkir obstruktiv bronxit bolalarda nafas olish tizimining eng keng tarqalgan va og‘ir kasalliklaridan biri bo‘lib qolmoqda [8]. Immunitet holatining patogenetik rolini tushunish, sitokinlar AODda kasallikning rivojlanish mexanizmlarini chuqurroq tushunishga, FICda kasallikni tashxislash va davolashning samarali strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi. Ilmiy tadqiqotning asosiy yo‘nalishi rivojlanish mexanizmlarini o‘rganish, klinik kechish xususiyatlarini aniqlash, tez-tez kasal bo‘lgan bolalarda o‘tkir obstruktiv bronxitda immunitet holati, sitokinlarning rolini baholash, patogenetik usullarni ishlab chiqishdan iborat. davolash va profilaktika choralari. Mamlakatimizda bolalar o‘rtasidagi somatik kasalliklar, ayniqsa, bronxopulmoner patologiyani erta tashxislash va oldini olish borasida keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlar

obstruktiv bronxit, sitokinlar, immunitet, tez-tez kasal bolalar.

Adabiyotlar

1. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., Намазова-Баранова Л.С., Терлецкая Р.Н. Состояние здоровья детей в со-временной России. Социальная педиатрия. 2-е издание, дополненное. М.: Династия. 2020; 21 2. Зинина Е.П., Царенко С.В., Логунов Д.Ю., Тухватулин А.И., Бабаянц А.В., Аврамов А.А. Роль провоспалительных и противовоспалительных цитокинов при бактериальной пневмонии. Обзор литературы. Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова. 2021;1:77-89. 3. Заплатников А.Л., Коровина Н.А, Таточенко В.К., Эрдес С.И. Острые респираторные заболевания у детей: лечение и профилактика: Пособие для врачей. М.: РМАПО, 2002: 73 4. Касохов Т.Б., Цораева З.А. Роль иммунной системы в развитии бронхиальной астмы у детей, проживающих в зоне экологического неблагополучия, и методы лечения // Современные проблемы науки и образования, 2016. № 3. С. 1–7 5. Намазова Л.С. Патогенетические основы дифференцированного лечения бронхиальной астмы у детей: автореф. дисс. … докт. мед. наук. М., 2000 6. Хаитов, Р.М. Иммунология / Р.М. Хаитов; научное редактирование А.Л. Ковальчук. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 496 с 7. Castro-Rodriguez J.A. Risk factors for X-ray pneumonia in the first year of life and its relation to wheezing a lon-gitudinal study in a socioeconomic disadvantaged population / J.A. Castror Rodriguez., J. Mallol // Allergol Im-munopathol. 2008. Vol. 1. P. 3–8.]. 8. Ibragimova M. F. Diagnostic criteria for pneumonia of atypical etiology in children //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5. 9. Lukianenko N., Kens O., Nurgaliyeva Z., Toguzbayeva D., Sakhipov M. Finding a molecular genetic marker for the incidence of recurrent episodes of acute obstructive bronchitis in children //Journal of Medicine and Life. – 2021. – Т. 14. – №. 5. – С. 695 10. Shavazi Н., & Ibragimova М. (2023). Use of polyoxidonium in the treatment of obstructive bronchitis in children. International Journal of Scientific Pediatrics, (1), 26–28