Doktor axborotnomasi 2023, №1 (109)


Maqola mavzusi

BOLALARDA QON ZARDOBIDA 25(OH)D3 DARAJASINI ANIQLASH RAXITNING OLDINI OLISH SIFATINI BAHOLASH UCHUN BAROMETRDIR (99-102)

Mualliflar

R. X. Sharipov

Muassasa

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O‘zbekiston

Annotatsiya

Raxit shakllanishiga qon zardobida D vitamini asosiy metabolitining, kaltsiy va fosforning past darajasi yordam berishi aniqlandi. Bu sog'lom bolalar ma'lumotlari bilan taqqoslaganda D vitamini profilaktikasi o'tkazilgunga qadar tekshirilgan bolalarda kaltsiy-fosfor metabolizmining asosiy ko'rsatkichlari va 25(OH)D3 tarkibining biokimyoviy parametrlarini o'rganish bilan tasdiqlangan. D3 vitamini bilan davolash, tiklovchi terapiya bilan bir qatorda, raxitning oldini olish samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Shu bilan birga, ishqoriy fosfatazaning pasayishi, qon zardobida 25(OH)D3, shuningdek kaltsiy va fosfor miqdorini oshishi qayd etildi.

Kalit so'zlar

raxit, D vitamini, kaltsiy, fosfor , ishqoriy fosfataza, tarkibi 25(OH)D3.

Adabiyotlar

1. Васильева Т.Г., Кочеткова Е.А. Особенности обмена кальция и фосфора у детей раннего возраста. // Вестник ДВО РАН. 2006. № 2. С. 91-96. 2. Б. И. Закирова, Н. М. Шавази, К. Т. Азимова Витамин D у детей при острых обструктивных бронхитах на фоне рахита // Вестник врача, № 1 (98), 2021. С.37-41. DOI: 10.38095/2181-466X-2021981-37-41 3. Захарова, И.Н. Профилактика и лечение рахита: учебное пособие /И.Н. Захарова, Н.А. Коровина, Ю.А. Дмитриева. – Москва: Академ.центр. – 2014. – 480 с. 4. Коровина, Н.А. Нарушение фосфорно-кальциевого обмена у детей: учебное пособие /Н.А. Коровина, И.Н. Захарова, А.В Чебуркина. – Москва. – 2015. – 49 с. 5. Расулова, Н. А., Расулов, А. С., Шарипов, Р. Х., Ахмедова, М. М., & Ирбутаева, Л. Т. (2019). Оценка значимости уровня 25 (ОН) D3 в сыворотке крови и его влияние на профилактику рахита у детей 1-го года жизни. Достижения науки и образования, (11 (52)), 45-49. 6. Расулова, Н., Шарипов Р., Расулов, А., & Ахмедова, М. (2016). Изучение факторов риска развития рахита под контролем 25 (ОН) D в сыворотке крови у детей. Журнал проблемы биологии и медицины, (3 (89)), 78-80. 7. Торопцова Н.В., Беневоленская Л.И. Подходы к профилактике и лечению остеопороза // Лечащий врач. 2005. № 4. С. 31–35. 8. Э.А. Шамансурова, Н.Х. Исаханова Статус витамина д при рецидивирующих респираторных заболеваниях у детей // Вестник врача, № 4, 2018. С.83-86. 9. Шарипов, Р. Х., Махмудова, З. Р., & Мамаризаев, И. К. (2021). Пониженный уровень витамина д как фактор риска развития атопических заболеваний. Научные исследования, (1 (36)), 51-52. 10. Шарипов, Р., Расулов, A., Ахмедова, М., Расулова, Н., & Ирбутаева, Л. (2018). Клиническая эффективность бронходилятаторов при обструктивных состояниях у детей раннего возраста. Журнал вестник врача, 1(2), 111-113. 11. Шарипов, Р., Расулова, Н., Ахмедова, М., Расулов, А., & Ирбутаева, Л. (2021). Gipovitaminoz d rivojlanishida ko'rsatilgan faktorlarni aniqlash usullari. Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований, 2(3.2), 140-142. 12. Vieth R., Bischoff-Ferrari H., Boucher B.J. et. al. The urgent need to recommend an intake of vitamin D that is effective // Am. J. Clin. Nutr. – 2007. – Vol. 85. – P. 649–650.