Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №4


Maqola mavzusi

METHODS OF EARLY SURGICAL TREATMENT OF BURNS (423-427)

Mualliflar

АВАЗОВ Абдурахим Абдурахманович МУСТАФАКУЛОВ Ишназар Бойназарович ХУРСАНОВ Якубжон Эркинович ДЖУРАЕВА Зилола Арамовна Самаркандский Государственный медицинский университет Самаркандский филиал РНЦЭМП

Muassasa

Самарқанд Давлат тиббиёт университети

Annotatsiya

Maqsad: Ushbu tadqiqot chuqur kuyishlar bilan og'rigan bemorlarni, shuningdek kuyish kasalligi bilan asoratlangan termik travma bilan og'rigan bemorlarni erta jarrohlik davolash usulini bemorlar bilan solishtirganda, davolashning asosiy usullarini baholash.Jaroxat qoplamalri va inson teri xujayralaridan foydalanish asosida teri qoplamalarini tiklashning biotexnologik usullarini takomilashtirish asosida kuyishdan jabrlanganlarni davolash natijalarini yaxshilashdan iborat. Metod: 2019 yildan 2020 yilgacha RSHTYoIMSF tez tibbiy yordam kasalxonasi Kombustiologiya bo’limida davolanayotgan turli lokalizatsiyadagi chuqur kuyish jarohati bilan og‘rigan 43 nafar bemorni, shuningdek kuyish kasalligi bilan asoratlangan, MKB-10 tasnifi bo‘yicha chuqur kuyish jarohati bilan og‘rigan 14 nafar bemorni kompleks tekshirish va davolash natijalari tahlil qilindi. sog'liqni saqlash muassasasi Taqqoslash guruhi yoshi, jinsi, kuyishning og'irligi, shikastlanish chuqurligi bo'yicha taqqoslanadigan 27 bemordan iborat edi. Tadqiqot natijalari: Jins bo'yicha taqsimoti: erkaklar - 71 kishi (75,5%), ayollar -23 (24,5%). Bemorlarning yoshi (Me 42 yosh (35 - 49,5)), 8 nafar bemor 60 yoshdan katta (8,7%). Kuyishlar olov (52%), issiq suyuqlik (15%), kimyoviy moddalar (15%), bug'(8%), qizdirilgan narsa bilan aloqa qilish (10%) natijasida yuzaga kelgan. Xulosalar: 1. Kuyganlarni erta jarrohlik davolash bejiz emas. Shikastlanish davomiyligi oshgani sayin uni ishlatishning maqsadga muvofiqligi kamayadi. 2. Qoniqarli tez va uzoq muddatli klinik natijalarga erishish faqat radikal, sog'lom to'qimalar chegarasida, kuyish nekrozini olib tashlash sharoitida mumkin. 3. Erta nekrektomiya gemo va gomeostazni sezilarli darajada buzish xavfi bilan bog'liq juda shikastli operatsiya hisoblanadi. Kalit so‘zlar: chuqur kuyishlar, kuyish kasalligi, oldingi jarrohlik davolash, erta nekrektomiyalar.

Kalit so'zlar

Kalit so‘zlar: chuqur kuyishlar, kuyish kasalligi, oldingi jarrohlik davolash, erta nekrektomiyalar.

Adabiyotlar

1. Азолов В.3. Алексеев А.А. Принципы патогенетической терапии ожоговой болезни и профилактика ее осложнений/ А.А. Алексеев, Т.Л. Заец // Международная конференция «Интенсивное лечение обожженных». – М., 2005. С. 226–228. 4. Авазов А.А. Ожоговый шок: патогенез,клиника,принципы лечения/ А.А.Авазов , Карабаев Х.К// Проблемы биологии и медицины.-2018-№4(104) С.226-230.№ 365. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs365/ru/index.html. 5. Авазов А.А. Хирургическая реабилитация пострадавших от сандаловых ожогов/ Шакиров Бобир Магрупович, Мустафакулов Ишназар Бойназарович, Авазов Абдурахим Абдурахманович, Хурсанов Ёкуб Эркин угли.// Проблема биологии и медицины. 2021 https://doi.org/10.38096/2181-5674.2021.6.1 6. Авазов А.А. Комплексное лечение больных с обширными глубокими ожогами нижних конечностей / Шакиров Бобир Магрупович, Авазов Абдурахим Абдурахманович, Хурсанов Ёкуб Эркин угли.// Международный научно-исследовательский журнал. «Евразийский Союз Ученых. Серия: медицинские, биологические и химические науки» 2021. С. 24026 7. Евтеев А.А. Неудачи аутодермопластики. – М.: РА ИЛЬФ, 2011. –160 с. 8. Зайцев В.М.Прикладная медицинская статистика. – СПб: Фолиант, 2003. – 428 с. 9. Жегалов В.А. Ожоговый центр: проблемы организации и управления / В.А. Жегалов, С.А. Христо // Научная конференция «Актуальные проблемы травматологии и ортопедии». – Ч. 2. Термическая травма. – Н.Новгород, 2001. – С. 14–16. 10. Лищенко Е.А. Влияние раннего хирургического лечения на тяжесть течения ожоговой болезни у тяжелообожженных // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы комбустиологии, пластической хирургии и лечения ран». – Донецк, 2011. – С. 113-115. 11. Назаренко Г.И. Термические и радиационные ожоги. Система информационной поддержки действий по диагностике и лечению. – М.: Медицина, 1996. – 248 с. 12. Хурсанов Ё.Э. Амниотической оболочка- как эффективное биологическоераневое покрытие /Хурсанов Ё.Э, Жуманов Х.А// УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ- №SI-1 (2021) С 30-36. DOI http://dx.doi.org/10.26739/ 2181-0664-2021-SI-1 13. Khursanov Y.E. Optimization of intensive therapy for burn shock/ Khursanov Y.E., Jumanov X.A// УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ- №SI-1 (2021) С 30-36. DOI http://dx.doi.org/10.26739/ 2181-0664-2021-SI-1 14. Хурсанов Ё.Э. Амниотической оболочка- как эффективное биологическоераневое покрытие /Хурсанов Ё.Э, Жуманов Х.А // УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ- №SI-1 (2021) С 30-36. DOI http://dx.doi.org/10.26739/Эпидемиология ожогов и состояние помощи пострадавшим в России / В.В. Азолов, М.М. Попова, В.А. Жегалов // Восьмая Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы лечения тяжелой термической травмы». – Н.Новгород, 2004. – С. 27–29. 2. Алексеев А.А. Актуальные вопросы организации и состояние медицинской помощи пострадавшим от ожогов в Российской Федерации / А.А. Алексеев, В.А. Лавров // Сб. науч. трудов II Съезда комбустиолог