Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №4


Maqola mavzusi

EXPERIMENTAL - MORPHOLOGICAL AND CLINICAL SUBSTANTIATION OF CHEMOTHERAPY IN THE PREVENTION OF RECURRENT LIVER ECHINOCOCCOSIS (387-394)

Mualliflar

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent ANARBOEV Sanjar Alisherovich MIZAMOV Furkat Ochilovich Samarqand Davlat tibbiyotyot universiteti

Muassasa

Самарқанд Давлат тиббиёт университети

Annotatsiya

Maqsad: Jigar echinokokkozi bilan og’rigan bemorlarni jarrohlik davolash va kimyoterapiya usullarini takomillashtirish orqali davolash natijalarini yaxshilash. Material va Metodlar: Klinik tadqiqot jigar echinokokkozi bilan og'rigan 371 bemorni qamrab oldi. Turli dozadagi albendazol echinokokkozning boshlang’ch shakllariga ta'sirini o'rganish maqsadida tabiiy sharoitda echinokokkoz bilan kasallangan tajriba hayvonlarining (32 ta qo'y) ichki organlarini morfologik o'rganish o'tkazildi. Natijalar: Jigar echinokokkozini jarrohlik yo'li bilan davolash taktikasini takomillashtirish, operativ kesimni tanlash, davolash usuli va qoldiq bo'shliqni yo'q qilish, shuningdek, profilaktik kimyoterapiya kursini to'g'irlash natijasida davolash sifati yaxshilandi. Operatsiyadan keyingi erta davrda asoratlar 12,5% dan 4,3% gacha va operatsiyadan keyingi uzoq davrda kasallikning qaytalanishi 11,9% dan 2,6% gacha kamaydi. Xulosa: Jigarning surunkali diffuz patologiyasi bo'lgan bemorlarda jigar echinokokkozining takrorlanishini oldini olish uchun albendazol dozasini to'g'irlash klinik jihatdan asosli. Albendazolning nojo’ya ta’siri 52,7% dan 18,3% gacha kamaydi. Jigar aminotransferaza ko’rsatkichlari: ALT 1,14±0,11 dan 0,62±0,05 mmol/l gacha, AST 0,72±0,07 dan 0,52±0,04 mmol/l gacha pasaydi. Kalit so'zlar: jigar exinokokkozi, jarrohlik davolash, kimyoterapiya

Kalit so'zlar

Kalit so'zlar: jigar exinokokkozi, jarrohlik davolash, kimyoterapiya

Adabiyotlar

1. Резолюция XXII Международного конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ «Актуальные проблемы гепатопанкреатобилираной хирургии» // Анналы хирургической гепатологии. 2015; 20 (4): 128-131. 2. Вишневский В.А., Ефанов М.Г., Икрамов Р.З., Назаренко Н.А., Чжао А.В. Эхинококкоз печени. Хирургическое лечение // Доказательная гастроэнтерология. 3. Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Акбаров М.М., Махмудов У.М., Бабаджанов А.Х. Химиотерапия и проблемы рецидивного эхинококкоза печени // Анналы хирургической гепатологии. 2011; 16(4): С. 19-24. 4. Чжао А. В., Икрамов Р. З. Хирургическое лечение эхинококкоза печени //Хирургия. Приложение к журналу Consilium Medicum. – 2016. – №. 2. – С. 15-17. 5. Шамсиев А.М., Курбаниязов З.Б., Шамсиев Ж.А., Рахманов К.Э. Совершенствование хирургического лечения эхинококкоза печени // Медицинский журнал Узбекистана. – Ташкент. - 2017. - №1. - С. 2-5. 6. Шамсиев А.М., Шамсиев Ж.А., Эшкобилов Т.Ж., Орипов Ф.С., Рахманов К.Э. Экспериментальное обоснование эффективной терапевтической дозы альбендазола для профилактики рецидива эхинококкоза // Проблемы биологии и медицины. – Самарканд. - 2018. - №3(102). - С. 151 - 156. 7. Marom G, Khoury T, Gazla SA, Merhav H, Padawar D, Benson AA, Zamir G, Luques L, Safadi R, Khalaileh A. Operative treatment of hepatic hydatid cysts: