Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №4


Maqola mavzusi

SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS (372-378)

Mualliflar

ARZIEV Ismoil Alievich Tibbiyot fanlari nomzodi, dosent Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

Muassasa

Самарқанд Давлат тиббиёт университети

Annotatsiya

Maqsad: O‘t tosh kasalligi bilan kasallangan bemorlarda rivojlangan safroli peritonitni, jarrohlik davolash natijalarini yaxshilash Material va Metodlar: 2001-2020 yillarda 5849 nafar o‘t tosh kasalligi,shu jumladan 1167 (19,9 %) nafari o‘tkir destruktiv xolesistit bilan operatsiya qilingan. Shu bilan birga tahlil qilingan davrlarda o‘tkir destruktiv xolesistit, o‘t tosh kasalligi bilan operatsiya qilingan bemorlarning umumiy sonining 19,2% (394 bemor – 2001-2010 yillar), va 20,3 % (773 bemor – 2011-2020 yillar)tashkil etdi),ya'ni taxminan teng Natijalar: Safroli peritonit bilan og‘rigan bemorlarni punksion diapevtik usullardan foydalangan holda jarrohlik davolashning taktik va texnik jihatlarini optimallashtirish,laparoskopiya va transduadenal endoskopik aralashuvlar asosiy tadqiqot guruhida davolash natijalarini yaxshiladi,bunda operatsiyadan keyingi dastlabki davrda asoratlar 16,3% ni,o‘lim darajasi 4,1% tashkil etdi.(taqqoslash guruxi bilan solishtirganda – mos ravishda 33,3% va 6,1%). Xulosa O‘tkir destruktiv xolesistitning asorati sifatida safroli peritonit 7,1% ni tashkil etdi va ko‘pincha (35,25) keksa bemorlarda rivojlandi.Rivojlanish mexanizmiga ko‘ra,67,1% da qorin bo‘shlig‘ida klinik belgilari bo‘lmagan o‘t xalta devoridan sizib chiqqan safroli peritonit kuzatildi. Kalit so'zlar Xolesistektomiya, safro oqishi, safroli peritonit, jarrohlik taktika.

Kalit so'zlar

Kalit so'zlar Xolesistektomiya, safro oqishi, safroli peritonit, jarrohlik taktika.

Adabiyotlar

1. Акимов В.П., Баталов И.Х., Творогов Д.А., Зенкова А.В. Послеоперационный желчный перитонит: профилактика и хирургическая тактика //Перитонит от А до Я (Всероссийская школа). –2016.–С. 66-67. 2. Ахмедов Б.А. и соавт. Хирургический подход к лечению больных с посттравматическими рубцовыми структурами главных желчных протоков // Волгамеднаука. – 2021. – С. 341-342. 3. Гумерова Г.Н., Нуриева А.И., Шайхутдинова А.М., Стяжкина С.Н. Билиарный перитонит – как осложнение хронического калькулезного холецистита // Столица науки.–2020.–№ 5.–С. 25-31. 4. Давлатов С.С., Рахманов К.Е., Абдурахманов Д.С. Ведение больных с нарушением желчеоттока после холецистэктомии //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 13. – С. 97. 5. Давлатов С.С., Рахманов К.Е., Абдурахманов Д.С. Тактика ведения больных с желчеистечением после холецистэктомии //Проблемы науки и образования. – 2020. – №. 13. – С. 97. 6. Курбаниязов З. Б. и др. Оптимизация хирургической тактики при послеоперационном желчеистечении и желчном перитоните после холецистэктомии //Проблемы современной науки и образования. – 2022. – №. 2 7. Курбаниязов З. Б., Арзиев И. А., Аскаров П. А. Совершенствование лечебнодиагностической тактики при ранних билиарных осложнениях после холецистэктомии //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 13-3 (91). – С. 62-69. 8. Курбаниязов З. Б., Арзиев И. А., Аскаров П. А. Совершенствование хирургической тактики в коррекции желчеистечений после холецистэктомии с использованием миниинвазивных технологий //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 13-3 (91). – С. 70-74. 9. Курбаниязов З. Б., Арзиев И. А., Сайинаев Ф. К. Оптимизация диагностики и лечебной тактики при ранних билиарных осложнениях после холецистэктомии //Журнал Биомедицины и Практики. – 2021. – Т. 6. – №. 1. 10. Назыров Ф.Н., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Байбеков Р.Р. Повреждения абберантных желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии // Вестник экстренной медицины. –2019.–Т.12.–№ 5. 11. Стяжкина С.Н., Сайфуллина А.Р., Загидулина С.И. Осложнения холецистита //Синергия наук. –2017.–№ 10. –