Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №4


Maqola mavzusi

FEATURES OF THE COURSE OF CHRONIC PANCREATITIS WITH METABOLIC SYNDROME (333-337)

Mualliflar

YULDASHEVA Gulchexra Rustamovna Tibbiyot fanlari doktori, dotsent INOYATOVA Dilfuza Abduvositovna Tibbiyot hodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

Muassasa

Tibbiyot hodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

Annotatsiya

Maqsad: Metobolik sindrom bilan birga kechuvchi surunkali pankreatit bilan kasallangan bemorlada insulin, adipokinlar (adiponectin, rezistin, leptin) o’rnini o’rganish. Usullar: Metobolik sindrom bilan birga kechuvchi surunkali pankreatit bilan kasallangan 18 yoshdan 68 yoshgacha bo’lgan 52 ta bemor tekshirildi va uglevod va lipid almashinuvi ko’rsatkichlari o’rganildi. Nazorat guruhini 14 ta sog’lom kishi tashkil etdi. Olingan natijalar: olingan natijalar metobolik sindrom bilan birga kechuvchi surunkali pankreatit bilan kasallangan bemorlada lipid spektri ko’rsatkichlarida statistik ishonarli o’zgarishlarni ko’rsatdi. MS va SP bemorlarda umumiy xolesterin miqdori 53% xolda oshdi, trigliserid 72,4 % xolda, XS LPNP 58% xolda oshgani kuzatildi, qolgan qismida esa umumiy xolesterin miqdori 1,5-2 barobar, trigliserid 2-4,5 barobar, XS LPNP 1,7-2,2 barobar oshdi. Shu bilan birga metobolik sindrom bilan birga kechuvchi surunkali pankreatit bilan kasallangan bemorlarning qon zardobida leptinnig yuqori ko’rsatkichi 46% (p<0,05) yaqqol ajralib turdi. Xulosa: olingan natijalar shuni ko’rsatadiki, metobolik sindrom bilan birga kechuvchi surunkali pankreatit bilan kasallangan bemorlada qondagi lipid va uglevod almashinuvi ko’rsatkichlarining yuqoriligi, giperleptinemiya, rezistin va adinopektin miqdorining kamligi aniqlandi, bu esa ushbu toifa bemorlarni davolashda e’tibor berilishi zarur bo’lgan xolatdir. Kalit so’zlar: surunkali pankreatit, metobolik sindrom, insulin, adipokin, uglevod va lipid spektri

Kalit so'zlar

Kalit so’zlar: surunkali pankreatit, metobolik sindrom, insulin, adipokin, uglevod va lipid spektri

Adabiyotlar

1. Буторова Л.И. Дислипидемия и патология органов пищеварения / Л.И. Буторова // Медицинский Вестник. - 2012. - №9. - С. 9 - 10. 2. Карчин О.В. Особенности течения хронического панкреатита с метаболическим синдромом //Автореф. дис…. к.м.н. – Владикавказ, 2008. –22 с. 3. Коваленко В.Н. Метаболический синдром: природа, механизмы развития, возможности системной энзимотерапии в его профилактике и лечении / В.Н. Коваленко, Т.В. Талаева, В.В. Братусь // Журн. НАМИ Укратни. - 2011. - Т. 17, №2.-С. 158- 173. 4. Рекомендации Научного общества гастроэнтерологов России по диагностике и лечению хронического панкреатита (приняты 11-м Съездом НОГР 2 марта 2011 года5. Гадаев А.А. Внутренние болезни / Гадаев А.А. //Учебное пособие. -2014.-С. 658 6. Хамрабаева Ф.И. Алгоритм диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы. //Монография. -2019.-С. 78 7. Turaeva Dilafruz, Garifulina Lilya. Changes of the hepatobiliary system in metabolic syndrome in children. Journal of Biomedicine and Practice. 2021, vol. 6, issue 5, pp. 125-129 8. Unger R.H., Orci Z. Diseases of liporegulation new perspective on obesity and related disorders