Doktor axborotnomasi 2022, №3.1 (107)


Maqola mavzusi

ANKILOZLOVCHI SPONDILITNING СOVID-19 INFEKSIYASI FONIDA KECHISH XUSUSIYATLARI (27-31)

Mualliflar

S. M. Muhammadiyeva, D. A. Nabiyeva, M. S. Kengesbayeva

Muassasa

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, Oʻzbekiston

Annotatsiya

Ankilozlovchi spondilit (AS) - sakroilial bo'g'imlarning va/yoki umurtqa pog'onasining surunkali yallig'lanish bilan kechadigan kasallik, bunda tez-tez ankiloz rivojlanishi mumkin. Shuningdek bu kasallikda entezislar va periferik bo'g'imlarning patologik jarayoniga jalb qilinishi ham ko‘p uchraydi. AS bilan og'rigan bemorlar COVID-19 in-feksiyasi bilan og‘riganlaridagi klinik ko'rinishdagi farqlarni immunogenetik sabablarga ko'ra tushuntirishga urinishlar bo'lgan. Tadqiqotimiz natijalari shuni ko'rsatdiki, COVID-19 infeksiyasiga chalingan AS bemorlarning klinik ko'rin-ishi biroz yaqqolroq, entezit va uveitning yuqori chastotasi bilan tavsiflanadi. Kasallikning yuqori faolligi, BASFI bo'yicha og'ir funksional buzilishlar xos bo‘ladi. Kasallikni tashhislash va terapiyani tanlashda COVID-19 bilan og‘riganlarda kasallikning xususiyatlarini hisobga olish kerak bo‘ladi.

Kalit so'zlar

ankilozlovchi spondilit, COVID-19 infeksiyasi, tashhislash.

Adabiyotlar

1. Волнухин ЕВ, Галушко ЕА, Бочкова АГ и др. Клиническое многообразие анкилозирующего спондилита в реальной практике врача-ревматолога. Научно-практическая ревматология. 2016;50(2):44-9. 2. Годзенко АА, Бочкова АГ, Румянцева ОА и др. Влияние терапии ингибиторами ФНО на частоту обостре-ний увеита у больных анкилозирующим спондилитом. Научнопрактическая ревматология. 2018;52(1):27-30. 3. Дубинина ТВ, Эрдес ШФ. Причины поздней диагностики анкилозирующего спондилита в клинической практике. Научно-практическая ревматология. 2014;48(2):43-8. 4. Р. А. Ибадов, Г. Ш. Хамраева, С. Х. Ибрагимов Ключевые стратегии организации работы отделений реани-мации и интенсивной терапии на этапах пандемии COVID-19 // Вестник врача, № 2 (99), 2021. С.134-140. DOI: 10.38095/2181-466X-2021992-134-140. 5. А. Ш. Каскабаева, Р. И. Алибекова, А. С. Ботабаева, Ж. М. Уразалина, Д. К. Муздубаев Портрет пожилого пациента «COVID-19 и почки» // Вестник врача, № 3.1 (96), 2020. С.156-159. 6. А. Р. Облокулов, Г. Э. Ниёзов, Ф. Ф. Абдуллаев Клинико-патогенетическое значение нарушений гемоста-тического гомеостаза при новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // Вестник врача, № 3.1 (96), 2020. С.75-78. 7. Эрдес ШФ, Бочкова АГ, Дубинина ТВ и др. Проект рабочей классификации анкилозирующего спондилита. Научно-практическая ревматология. 2019;51(6):604-8. 8. Kristensen, L. E., Karlsson, J. A., Englund, M., Petersson, I. F., Saxne, T., and Geborek, P. (2019). Presence of peripheral arthritis and male sex predicting continuation of anti-tumor necrosis factor therapy in ankylosing spon-dylitis: an observational prospective cohort study from the South Swedish Arthritis Treatment Group Register. Arthritis Care Res. (Hoboken). 62, 1362–1369. doi: 10.1002/acr.20258. 9. Poddubnyy, D., Listing, J., Haibel, H., Knuppel, S., Rudwaleit, M., and Sieper, J. (2018). Functional relevance of radiographic spinal progression in axial spondyloarthritis: results from the GErman SPondyloarthritis Inception Cohort. Rheumatology (Oxford). 57, 703–711. doi: 10.1093/rheumatology/kex475. 10. Li, K. P., Jin, J. Y., Yang, J. S., Li, Y., Zhao, W., Luo, G., et al. (2018). Full dose, half dose, or discontinuation of etanercept biosimilar in early axial spondyloarthritis patients: a real-world study in China. Arch. Med. Sci. 15 (3), 700–705. doi: 10.5114/aoms.2018.76141. 11. van den Berg, R., Stanislawska-Biernat, E., and van der Heijde, D. M. (2017). Comparison of recommendations for the use of anti-tumour necrosis factor therapy in ankylosing spondylitis in 23 countries worldwide. Rheumatol-ogy (Oxford). 50, 2270–2277. doi: 10.1093/rheumatology/ker270. 12. van der Heijde, D., Lie, E., Kvien, T. K., Sieper, J., Van den Bosch, F., Listing, J., et al. (2013). ASDAS, a highly discriminatory ASAS-endorsed disease activity score in patients with ankylosing spondylitis. Ann. Rheum. Dis. 68, 1811–1818. doi: 10.1136/ard.2008.100826. 13. van der Heijde, D., Breban, M., Halter, D., DiVittorio, G., Bratt, J., Cantini, F., et al. (2015). Maintenance of im-provement in spinal mobility, physical function and quality of life in patients with ankylosing spondylitis after 5 years in a clinical trial of adalimumab. Rheumatology (Oxford). 54, 1210–1219. doi: 10.1093/rheumatology/keu438.