Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №4


Maqola mavzusi

ANALYSIS OF INDICATORS OF PRIMARY AND GENERAL INCIDENCE OF AGERELATED MACULAR DEGENERATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR THE PERIOD 2010-2019 (180-185)

Mualliflar

ЯНГИЕВА Нодира Рахимовна Доктор медицинских наук, доцент МИРБАБАЕВА Феруза Абдусамадовна Кандидат медицинских наук, доцент Ташкентский Государственный стоматологический институт

Muassasa

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent Toshkent Davlat stomatologiya institute

Annotatsiya

Maqsad: O’zbekiston Respublikasida 2010-2019 yillar kesimida qarilik makulyar degeneratsiya (QMD) bilan kasallanish ko’rsatkichlarini hududlar kesimida tahlil qilish. Material va Metodlar: 10 yil davomida QMDning umumiy va birlamchi kasallanish dinamikasini tahlil qilish nusxa ko’chirish va statistik usullar yordamida amalga oshirildi. Natijalar: o’rganish davrida Respublika hududlarida umumiy va birlamchi kasallanish ko’rsatkichlari notekis va barqaror o’sish tendentsiyasiga ega. Xulosa: O’zbekistonda 2010-2019 yillardagi umumiy kasallanish 1,8 baravarga oshdi va 2019 yilda 100 ming aholiga 24,45 tani tashkil etdi. Ushbu davrda birlamchi kasallanish 2,3 baravarga oshdi va 2019 yilda 100 ming aholiga 8,38tani tashkil etdi. Respublikamiz hududlarida kasallanish darajasi sezilarli darajada farq qiladi, bu esa tibbiy yordam sifatini oshirish bo’yicha qator chora-tadbirlarni amalga oshirishni taqozo etadi. Kalit so’zlar: qarilik makulyar degeneratsiya, kasallanish, ko’rlik, tibbiy yordam.

Kalit so'zlar

Kalit so’zlar: qarilik makulyar degeneratsiya, kasallanish, ko’rlik, tibbiy yordam.

Adabiyotlar

1. Бахритдинова Ф.А., Юсупов А.Ф., Муханов Ш.А. Оптимизaция использования ингибитора ангиогенеза при неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации. Российский офтальмологический журнал 10.1 (2017): 9-14. [Bakhritdinova F.A., Yusupov A.F., Mukhanov S.A. Optimizing the use of angiogenesis inhibitor in neovascular age-related macular degeneration. Russian Ophthalmological Journal. 2017;10(1):9-14. (In Russ.) https://doi.org/10.21516/2072-0076-2017-10-1-9-14 2. Гильманшин, Т.Р. Эпидемиология возрастной макулярной дегенерации в Республике Башкортостан (клинико-статистический анализ по данным исследования The Ural Yeye and Medical Study). Офтальмология 16.1С (2019): 137-141. [Gilmanshin T.R. Yepidemiology of Age-Related Macular Degeneration in the Republic of Bashkortostan (Clinical and Statistical Analisys of the “Ural Yeye and Medical Study”). Ophthalmology in Russia. 2019;16(1S):137-141. (In Russ.)] https://doi.org/10.18008/1816-5095-2019-1S-137- 141 3. Ризаев, Ж., & Туйчибаева, Д. (2021). Показатели заболеваемости глаукомой среди взрослого населения республики узбекистан. Stomatologiya, 1(1 (82), 102–107. https://doi.org/10.34920/2091-5845-2021-33 4. Туйчибаева Д.М., Янгиева Н.Р. Усовершенствование консервативного лечения возрастной макулодистрофии. Практическая медицина 16.4 (2018): 81-83. [Tuychibaeva D.M., Yangiyeva N.R. Improving conservative treatment of age-related macular degeneration. Practical Medicine. 2018, Vol. 16, no. 4, P. 81-83. (In Russ.)] DOI:1032000/2072-1757-2018- 16-4-81-83 5. Туйчибаева Д.М., Янгиева Н.Р. Особенности инвалидизации населения Узбекистана при глаукоме. Новый день в медицине 4 (2020): 245-250. [Tuychibaeva D.M., Yangieva N.R. Peculiarities of population disabled in Uzbekistan under glaucoma. Novyy den' v meditsine 4 (2020): 245-250. (In Russ.)] https://elibrary.ru/item.asp?id=45759377 6. Янгиева, Н.Р., Туйчибаева Д.М. Клиническая оценка эффективности комплексного лечения возрастной макулодистрофии. Современные технологии в офтальмологии 3 (2017): 276-280. [Yangiyeva N.R., Tuychibayeva D.M. Klinicheskaya otsenka yeffektivnosti kompleksnogo lecheniya vozrastnoy makulodistrofii. Sovremennyye tekhnologii v oftal'mologii 3 (2017): 276-280. (In Russ.)] https://elibrary.ru/item.asp?id=29910233 7. Bikbov M., Fayzrakhmanov R., Kazakbaeva G., Jonas J.B. Ural Yeye and Medical Study: description of study design and methodology. Ophthalmic yepidemiology. 2018;25(3):187– 198. DOI: 10.1080/09286586.2017.1384504. 8. American Academy of Ophthalmology. Age-related macular degeneration PPP-Updated 2015. Available from: https://www.aao.org/preferred-practice-pattern/age-related-maculardegeneration-ppp-2015. 9. Jonas J.B., Cheung C.M., Panda-Jonas S. Updates on the Yepidemiology of Age-Related Macular Degeneration. The Asia-Pacific Journal of Ophthalmology. 2017;6(6):493–497. DOI: 10.22608/APO.2017251 10. Wong T., Hyman L. Population-based studies in ophthalmology