Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №4


Maqola mavzusi

MORPHOLOGICAL SUBSTANTIATION OF CAPSULOPLASTY OF THE ANNULAR LIGAMENT IN OLD ANTERIOR-MEDIAL DISLOCATIONS OF THE RADIAL HEAD IN CHILDREN (96-103)

Mualliflar

ESHQOBILOV Tura Jurayevich Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent ERANOV Nurali Fayziyevich Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

Muassasa

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya

Maqsad. Bemor yoshiga va jarohat muddatiga ko’ra kapsuloplastikada qo’llaniladigan transplantatni morfologik tekshirish. Material va metodlar. 20 nafar bemorlar tirsak bo’g’imi kapsulasini tekshirish natijalari keltirilgan. Bemorlar shikastlanish muddati 1 oydan 24 oygacha tashkil etgan. Barcha bemorlarda operatsiya vaqtida bo’g’im kapsulasining oldingi va orqa qismlaridan material olingan va 12% neytral formalinga solingan. Natijalar. Tirsak bo’g’imi komponentlarining morfologik tekshiruvida, barcha yosh guruhidagi bemorlarda bo’g’im xaltasi va sinovial qavatida ishonchli, kontrast o’zgarishlar aniqlanadi. Sinovial qavatda turli darajadagi chandiqli-sklerotik o’zgarishlar, deformatsiyalar, bo’g’im yuzasi stenozi, kapsula va elastik tolalarning qalinlashishi kuzatiladi. Xulosa. Bo’g’im komponentlarining zararlanish darajasi, bilak boshchasining chiqishining etiologiyasi, patomexanizmi, bola yoshi va shikast olganlik muddatiga bevosita bog’liqdir. Kalit so’zlar: tirsak bo’g’imi, bilak suyagi boshchasi, kapsula, chandiqlanish

Kalit so'zlar

Kalit so’zlar: tirsak bo’g’imi, bilak suyagi boshchasi, kapsula, chandiqlanish

Adabiyotlar

1. Ходжанов И.Ю., Солдатов Ю.П., Байимбетов Г.Дж., Эдилов У.А. Наш опыт лечения застарелых вывихов головки лучевой кости у детей // Ж. Гений Ортопедии, том 27, № 1, 2021 г. С. 17-23. 2. Эранов Ш.Н., Абдуллаев Б.С., Эшкобилова С.Т. Морфо-гистохимические исследования суставной сумки головки лучевой кости в различных сроках застарелых вывихов // Ж. Вестник врача №1 (102)-2022. С. 124-129 3. Chen H, Shao Y, Li S. Replacement or repair of terrible triad of the elbow: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019 Feb;98(6):e13054. 4. Delpont M, Louahem D, Cottalorda J. Monteggia injuries. Orthop Traumatol Surg Res. 2018 Feb;104(1S):S113-S120. 5. Domos P, Griffiths E, White A. Outcomes following surgical management of complex terrible triad injuries of the elbow: a single surgeon case series. Shoulder Elbow. 2018 Jul;10(3):216- 222. 6. Hayami N, Omokawa S, Iida A, Kraisarin J, Moritomo H, Mahakkanukrauh P, Shimizu T, Kawamura K, Tanaka Y. Biomechanical study of isolated radial head dislocation. BMC Musculoskelet Disord. 2017 Nov 21;18(1):470. 7. Hill CE, Cooke S. Common Paediatric Elbow Injuries. Open Orthop J. 2017;11:1380-1393. 8. Zhou C, Xu J, Lin J, Lin R, Chen K, Kong J, Feng Y, Shui X. Comparison of a single approach versus double approaches for the treatment of terrible traid of elbow-A retrospective study.