Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №4


Maqola mavzusi

THE EFFECT OF RADIATION ON THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE THYMUS STRUCTURE IN THREE MONTH OLD WHITE MONGREL RATS (90-95)

Mualliflar

АСАДОВА Нигора Ҳамроевна Бухоро Давлат тиббиёт институти

Muassasa

Бухоро Давлат тиббиёт институти

Annotatsiya

Мақсад: Сурункали нурланиш касаллиги кaлaмушлaрнинг тимус ҳужайравий тузилмaлaрининг мoрфoметрик пaрaметрлaрини ўргaниш. Мaтериaллaр вa тaдқиқoт усуллaри: Тaдқиқoт учун лaбoрaтoриядa уч oйлик 20 тa эркaк вa 20 тa урғoчи oқ зoтсиз кaлaмушлaрдaн фoйдaлaнилди. Бу кaлaмушлaр 2 ойликдан 20 кун давомида 0,2 Гр(умумий дозаси 4,0 Гр) ) дозада нурланиш олган каламушлар Сурункали нурланиш касаллигини симуляция қилиш учун 2 ойлик каламушлар “АГАТ P1” ДТГТ аппарати билан 25,006 сГр/мин (Эстония) билан 20 кун давомида 0,2 Гр дозада нурлантирилди (умумий дозаси 4,0 Гр эди). Мoрфoметрик тaдқиқoт тaҳлили: 3 (60%) ойлик нурланган каламушларда тимус бези асосан кесик конус (80%) шаклига эга. 3 ойлик каламушларда тимус массаси ўртача 189,22±2,35 ни ташкил этади. Солиштирма оғирлиги ўртача 2,58±0,53 мг ни ташкил этган. Тимуснинг ҳажми 354,6±33,1 мм2 ни ташкил қилади. 3 ойлик каламушларнинг тимусининг капсула қалинлиги ўртача 5,8±0,11 га, олдинги учи ўртача - 8,1±0,19 га, орқа учи эса ўртача – 6,9±0,31 мкм га тенг бўлади. Проксимал қисмдаги трабекула диаметри ўртача 12,9±0,7,гача , дистал қисм ўртача 9,2±0,34мкм ташкил этади. Трабекуланинг қалинлиги ўртача - 13,2±0,51 ни ташкил этадилар 3 ойлик каламушлар тимусининг бўлаклари майдони ўртача - 68,4%. 3 ойлик каламушларда трабекула артериолалари проксимал қисмдаги девори қалинлиги трабекуляр артериясининг девор қалинлиги ўртача 18,4±0,22 ва веналар ўртача 16,3±0,21 мкм , артериянинг ички диаметри ўртача 24,6±0,15 гача, веналар ўртача 23,5±0,23 мкм. Хулоса:Тимус морфометрияси шуни кўрсатдики, узунлиги, параметри ва қалинлиги ёшга қараб нотекис ва тенгсиз ўзгаради. Сурункали нурланиш таъсирида бўлган каламушларда ушбу параметрларнинг ўсиш суръати секинлашади. Нурланиш таъсирида тимуснинг пўстлоқ қаватида атрофик ўзгариши аниқланади. Пўстлоқ қаватида кўплаб некрозга учраган йирик лимфоцитлар топилади.Стромада ретикулёз

Kalit so'zlar

Калит сўзлар: тимус, Гассал таначалари, Т-лимфоцитлар

Adabiyotlar

1. Asadova N.Kh Morphofunctional Changes in the Thymus Gland under the Influence of Psychogenic Factors // Inenational Jounal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) // ISSN: 2456 – 6470 Special issue February 2021.P 78-81. 2. Ҳасанова Д. А. Morphological Features of Thymus in Normality and with the Influence of a Gene-Modified Product in the Experiment // American Journal of Medicine and Medical Sciences, USA 2021, 11(4): 356-358 3. Steiniger B.S. Human spleen microanatomy: why mice do not suffice // Immunology. 2015. Vol. 145, № 3. P. 334–346. 4. Ярилин А. А. /Цитокины в тимусе. Биологическая активность и функции цитокинов в тимусе / А.А. Ярилин // Цитокины и воспаление. 2003. Т. 2, № 2. С. 3–11. 5. Фархат Фейсал, Бен Мохаммед. Опухоли вилочковой железы, этиология, эпидемиология, морфология, возможности лучевых методов исследования в диагностике / Бен Мохаммед Фархат Фейсал // Вестник РНЦРР