Doktor axborotnomasi 2022, №3.1 (107)


Тема статьи

VIRUS ETIOLOGIYALI JIGAR SIRROZI BO’LGAN BEMORLARDA JIGAR ELASTOGRAFIYASINING DIAGNOSTIK AHAMIYATI (24-26)

Авторы

L. I. Maxmudova, R. T. To’rayev

Учреждение

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston

Аннотация

Ushbu tadqiqotga virus etilologiyali jigar sirrozi bilan og’rigan 150 nafar 18 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan bemorning ma’lumotlari kiritilgan. METAVIR bo’yicha jigarning ultrotovushli elastografiyasida F4 fibroz bosqichi 12,5 kPa dan 75 kPa ni tashkil etadi. Shunga mos holatda jigar sirrozi asoratlari rivojlanishi uchun quyidagi ko’rsat-kichlar olindi: 23,9 kPa – qizilo’ngach varikoz venalarining kengayishi, 25,2 kPa – jigar ensefalopatiyasi, 25,2 kPa – assit, 31,5 kPa – jigar sirrozining Child-Pugh bo’yicha B va C dekompensatsiya bosqichlari, 35,3 kPa – qizilo’ngachning kengaygan varikoz venalardan qon ketishi.

Ключевые слова

цирроз печени, эластография, фиброз печени, METAVIR.

Литературы

1. А. А. Облоқулов, М. И. Муҳаммадиева Вирус этиологияли жигар циррозида спонтан бактериал перитонит-нинг клиник-лаборатор тавсифи // Доктор ахборотномаси, № 3.1 (96), 2020. С.67-70. 2. У. Б. Самиев, М. С. Бекмурадова Сравнительная оценка влияния омепразола и пантапрозола на степень развития печеночной энцефалопатии у больных с циррозом печени сопровождающегося поражением же-лудка и двенадцатиперстной кишки // Вестник врача, № 3 (100), 2021. С.100-103. DOI: 10.38095/2181-466X-20211003-100-103. 3. Afdhal N.H., Nunes D. / Evaluation of liver fibrosis: a concise review. Am J // Gastroenterol. 2011. Vol. 99. P. 1160-1174. 4. Castera L., Vergniol J., Foucher J. [et al.] / Prospective Comparison of Transient Elastography, Fibrotest, APRI, and Liver Biopsy for the Assessment of Fibrosis in Chronic Hepatitis C // Gastroenterology. 2014.Vol. 128. P. 343-350. 5. Komova A.G., Maevskaya M.V., Ivashkin V.T. / Prinsipi effektivnoy diagnostiki diffuznixx zabolevaniy pecheni na ambulatornom etape // Rossiyskiy jurnal gastroenterologii, gepatologii, koloproktologii. 2014. T. 24, №5. S. 36-41. 6. Maev I.V., Stukova N.Yu., Krasnyakova Ye.A., Morozov S.V., Kucheryaviy Yu.A. / Dinamicheskaya elastografi-ya pecheni v otsenke effektivnosti lecheniya bolnix sirrozom pecheni razlichnoy etiologii / FARMATEKA gastro-enterologiya, gepatologiya. 2016. №15 (328). S. 6-10. 7. Mokdad A Ali. [et al.] / Liver cirrhosis mortality in 187 countries between 1980 and 2010: a systematic analysis // BMS Med.2014. 12:45. 8. Morozov S.V., Kucheryaviy Yu.A., Stukova N.Yu., Krasnyakova Ye.A. / Nepryamaya ultrazvukovaya elastografi-ya pecheni: ot diagnostiki fibroza pecheni - k kontrolyu nad lecheniem // Dokazatelnaya gastroenterologiya. -2013. №2. S. 31-37. 9. Poynard T., Ngo Y., Perazzo H. [et al.] / Prognostic value of liver fibrosis biomarkers: a meta-analysis // Gastroen-terol Hepatol (N Y). 2011.Vol. 7(7).p. 445-54. 10. Scaglione S. [et al.] / The Epidemiology of Cirrhosis in the United States: A Population-based Study // Journal clin gastroenterology. 2015. Vol.49(8).P.690-6.