Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali 2022, No SI-4.1


Тема статьи

XAVF OMILLARINI HISOBGA OLGAN HOLDA COVID-19 O’TKAZGAN BEMORLARDA KORONAR YURAK KASALLIKLARI KLINIK KECHISH XUSUSIYATLARI (61-64)

Авторы

Tog’ayeva B.M., Tashkenbayeva E.N., Хaydarova D.D., Jumaboyev T.SH.

Учреждение

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Аннотация

2019-yil dekabr oyida Xitoyda kasallik tarqaldi isitma, quruq yoʻtal, nafas qisilishi va pnevmoniya kabi klinik koʻrinishlar bilan oʻtkir respiratorli infeksiya sifatida namoyon bo`ldi. COVID-19 bilan og`rigan keksalar orasida (70 yoshdan yuqori) va surunkali kasalliklar (gipertoniya, qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari) bor insonlarda o`lim ko`p kuzatildi. Yuqoridagi kasalliklarning ikkitasi bir-biriga yaqin angiotenzinni aylantiruvchi ferment (AAF) retseptorlari ingibitori vazifasini bajaradigan dorilar bilan bogʻliq. Ular qoʻllanilganda angiotenzin retseptorlarini blokirovka qilish natijasida qon bosim tushadi.Olimlar COVID -19 virusining patofiziologik mexanizmlari, odamning oʻpkasi va yuragi bilan oʻzaro taʼsirini sinchkovlik bilan oʻrganmoqdalar .Bir nechta manbalarga koʻra, alveolyar epiteliy hujayralarida joylashgan AAF ingibitori insonning oʻpka hujayralariga SARS-CoV-2 tashuvchisi boʻlib xizmat qiladi[3]. Koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlarning birinchi tavsiflari, shuningdek MERS-CoV bilan kasallangan bemorlarni davolashning avvalgi tajribasi, birgalikda kasalliklarning, shu jumladan yurakning ishemik kasalligi (YuIK) mavjudligi salbiy oqibat xavfi ortishi bilan bogʻliqligini muhokama qilishga asos bo’ladi.

Ключевые слова

COVID-19, yurak ishemik kasalligi, gipertoniya, yurak qon-tomir tizimi.

Литературы

Alisherovna S. N. et al. FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF UNSTABLE ANGINA ON THE BACKGROUND OF COPD //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 82-86. 2. Alisherovna S. N. et al. FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF UNSTABLE ANGINA ON THE BACKGROUND OF COPD //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 82-86. 3. Fattaeva D. R., Rizaev J. A., Rakhimova D. A. Efficiency of Different Modes of Therapy for Higher Sinus after COVID-19 in Chronic Obstructive Pulmonary Disease //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 6378–6383-6378–6383. 4. Khasanjanova F. O. et al. Especially the effects of risk factors on the treatment outcome of patients with acute coronary syndrome with STsegment elevation in men at a young age //Colloquium-journal. – Голопристанський міськрайонний центр зайнятості, 2020. – №. 19 (71). – С. 8-10. 5. Khasanjanova F. O., Khaydarova D. D., Togayeva B. M. To study the frequency of the risk factors of smoking in pstients with acute coronary syndrome in young age //Science, Research, Development. – Т. 33. – С. 29-30. 6. Togaeva B. et al. OCCURRENCE OF SARS–COV-2 DISEASE (COVID-19) AND IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES //InterConf. – 2021. МУХИДДИНОВ А. И. и др. COVID-19 БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИ ЎПКАНИНГ СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ КАСАЛЛИГИНИНГ КОМОРБИДЛИГИДА КЛИНИК КЕЧИШИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИКАСИ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 4. 8. Мухиддинов А. И. и др. Клиникая характерестика прогрессирования артериальной гипертонии с риском сердечно сосудистных осложнений при СOVID-19 //Polish Sience Journal. – №. 1. – С. 34. 9. Ташкенбаева Э. и др. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 85-88. 10. ТАШКЕНБАЕВА Э. Н. и др. COVID-19 БИЛАН КАСАЛЛАНГАНДА ЮРАК ҚОН ТОМИР АСОРАТЛАРИ РИВОЖЛАНИШИ ХАВФИ БИЛАН АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА КЛИНИК КЕЧИШИНИНГ УЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 4. 11. Ташкенбаева Э. Н. и др. Связь тяжести хронической сердечной недостаточности от локализации острого инфаркта миокарда //Наука и современное общество: взаимодействие и развитие. – 2018. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-38. 12. Ташкенбаева Э. Н., Мухиддинов А. И., Тогаева Б. М. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА //ТОМ–III. – 2019. – С. 359. 13. Тогаева Б. и др. COVID-19 YURAK QON TOMIR KASALLIKLARI BOR BEMORLARDA KECHISHI //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 47-50. 14. Умурзаков З. Б., Ризаев Ж. А., Умиров С. Э. Основы обеспечения адекватной организации профилактики Covid-19 //Проблемы биологии и медицины. – 2021. – Т. 2. – С. 127. 15. Халилов Н. Х. и др. Особенности Течения Гипертонических Кризов И Их Осложнений В Условиях Экстренной Медицинской Помощи //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 44-46.