Биология ва тиббиёт муаммолари 2024 №1 (151)


Тема статьи

ПАРАНАЗАЛ БУШЛИҚЛАРИ КИСТОЗЛИ ЗАРАРЛАНИШИДА ДИАГНОСТИКА ТАДБИРЛАРИНИНГ АЛГОРИТМИ (172-177)

Авторы

Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Хайитов Алишер Адхамович, Хатамов Жахонгир Абруевич, Дустбобоев Дилшод Садуллаевич

Учреждение

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

Аннотация

Параназал бўшлиқларининг (ПНБ) яллиғланиши ЛОР аъзолари патологияси тузилмасида энг кўп тарқалган касаллик бўлиб ҳисобланади. Бурун ён бўшлиқлари кисталарининг келиб чиқишини одатда параназал бўшлиқларидаги сурункали яллиғланиш жараёни билан боғлашади ва айрим муаллифларнинг фикрига кўра, ПНБ кисталари этиологияси кўпроқ аллергия билан боғлиқ, шунинг учун улар аллергик синуситнинг намояндаси сифатида кўриб чиқилади. Тадқиқотнинг мақсади параназал бўшлиқлари кисталарини эрта ташхислашни такомиллаштиришга қаратилган таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат булди. Тадқиқотга киритилган беморлар 18 ёшдан 74 ёшгача 66 нафар аёл ва 87 нафар эркакдан (жами 153 нафар) ташкил топган беморларнинг аксарияти меҳнатга лаёқатли ёшда бўлиб, уларнинг ўртача ёши 31,4±3,6 ёшни ташкил этган. Текширилган беморларнинг ҳаёт сифатини баҳолаш учун биз “Касалликларни қиёсий ташхисоти учун бошланғич сўровнома” электрон сўровномасини ишлаб чиқдик ва беморлар танлаб олиш мақсадида биз “кистозли синуситни эрта ташхислаш алгоритми” электрон сўровномасини ишлаб чиқдик ва беморларга уларни тўлдиришни таклиф этдик. Беморларда ПНБ кистаси мавжуд бўлган клиник ҳолатларни ретроспектив таҳлил қилиш асосида ушбу патологияларга хос бўлган асосий симптомлар аниқланди. Барча беморларга компютерли томография ўтказилган, коронар, аксиал ва сагиттал проексияларда бажарилган компютерли томография рентгенологик текширув олдида аниқ афзалликларга эга, чунки барча патологик ҳосилаларнинг ўлчамлари ва унинг таркибини, уларнинг зичлигини (денситометрия), шунингдек бурун ён бўшлиқларида жойлашган жойини аниқроқ аниқлашга имкон беради. Параназал бушлиқлари кистозли зарарланишида диагностикаси кенг қамровли диагностика тадбирлардан дойидаланиш лозимдир, чунки улар уз навбатида беморларга туғри даволаш тактикасини танлашда бевосита та’сир кўрсатади.

Ключевые слова

параназал бушлиқ, кистасимон хосила, юқори жағ бушлиғи, томография, аллергик синусит.

Литературы

1. Иванченко О.А. и др. Микробиом гайморовой пазухи и среднего носового хода при хроническом риносинусите //Ринология. – 2016. – Т. 54. – №. 1. – С. 68-74 2. Крюков А. И. и др. Анализ хирургических доступов при удалении кист верхнечелюстной пазухи //Российская ринология. – 2016. – Т. 24. – №. 3. – С. 3-5. 3. Крюков А. И. и др. Анатомические и гистологические особенности состояния структур остиомеаталного комплекса у больных с кистозным поражением верхнечелюстной пазухи //Российская оториноларингология. – 2016. – №. 2 (81). – С. 60-65. 4. Насретдинова М., Хайитов А. Определение микробиологического состава у больных с хроническим кистозным поражением гайморовых пазух //Журнал стоматологии и краниофасциалчных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 34-37. 5. Насретдинова М., Хайитов А. Наша тактика при хирургическом лечении кистозних поражений гайморовых пазух //Журнал вестник врача. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 72-75. 6. Насретдинова М. Т., и др. Состояние микробиоциноза у пациентов с кистозным поражением верхнечелюстных синусов //Оториноларингология. Восточная Европа. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 169-174. 7. Насретдинова М. Т., Хайитов А. А. Совершенствование хирургических методов лечения хронического кистозного гайморита //ББК 57. – 2020. – С. 134. 8. Adxamovich X. A. et al. The Diagnosis and Treatment of Paranasal Sinus Cysts //Genius Repository. – 2023. – Т. 26. – С. 23-29. 9. Nasretdinova M. T., Khaitov A. A. Choice of surgical approach in the treatment of maxillary sinus cysts // journal of dentistry and craniofacial studies. – 2023. – T. 4. – No. 1. 10. Rizaev J. A., Khaidarov N. K., Abdullaev S. Y. Current approach to the diagnosis and treatment of glossalgia (literature review) // World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 4. – С. 96-98. 11. Rizaev J. A., Rizaev E. A., Akhmadaliev N. N. Current View of the Problem: A New Approach to Covid-19 Treatment // Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. – 2020. – Т. 14. – №. 4. 12. Rizaev J. A., Maeda H., Khramova N. V. Plastic surgery for the defects in maxillofacial region after surgical resection of benign tumors // Annals of Cancer Research and Therapy. – 2019. – Т. 27. – №. 1. – С. 22-23. 13. Rizaev J. A. et al. Clinical and radiological characteristics of periodontic interweaves in patients with chew recessional //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 11. – С. 36-41. 14. Rizaev J. A. et al. The need of patients with systemic vasculitis and coronavirus infection in the treatment of periodontal diseases // Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny). – 2022. – Т. 25. – №. 4. – С. 40-45. 15. Mattos R. G. et al. Mucous retention cyst in maxillary sinus with expansion of maxillary tuberosity: Case report //Journal of Oral Diagnosis. – 2018. – Т. 3. – №. 1. – С. 1-7.