Журнал кардиореспираторных исследований. Special Issue 1.1.(сборник статей)


Тема статьи

OILAVIY TIBBIYOT SHIFOKORI AMALIYOTIDA POLINEVROPATIYALAR: DIAGNOSTIKA VA DAVOLASH (304-308)

Авторы

S.Z. Khakimova

Учреждение

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Аннотация

Polinevropatiyani (PNP) shakllantirish jarayoni distrofik, toksik, metabolik, ishemik va mexanik omillarga asoslangan bo’lib, ular biriktiruvchi to’qima interstitsiyasi, miyelin qobig’i va eksenel silindrdagi o’zgarishlarning rivojlanishiga olib keladi. Shu bilan birga, periferik nervlar va orqa miya ildizlarining jarayonga jalb qilinishi poliradikuloneuropatiya (PRNP) rivojlanishini ko’rsatadi.

Ключевые слова

polinevropatiya, periferik polinevropatiyasini davolash, Tiogamma

Литературы

Aminov, Z. Z., Hakimova, S. Z., va Davlatov, S. S. (2020). Surunkali brutsellyozli bemorlarda og’riq sindromini davolash protokollarini takomillashtirish. Yevropa molekulyar va klinik tibbiyot jurnali, 7(3), 2540-2545. 2. Lebedyuk M.N., Zapolskiy M.E., Goranskiy Yu.I. Asab tizimining herpetik lezyonlari. Ukraina dermatologiya, venerologiya va kosmetologiya jurnali. 2011. 2 (41). 92-97.Fatulloyeva D. S. et al. Evaluation of the effectiveness of thrombolytic therapy in myocardial infarction in the conditions of the samarkand branch of rscemc //Euro- Asia Conferences. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 177-182. Rasuli F. O. et al. Clinical features of ihd course on the background of atrial fibrillation //Euro-Asia Conferences. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 195-199. Istamova S. S. et al. Left ventricular diastolic dysfunction in patients with acute myocardial infarction in comorbid condition //Euro-Asia Conferences. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 334-338. Элламонов С. Н. и др. Факторы прогрессирования артериальной гипертензии у больных в коморбидности с сахарным диабетом 2 типа //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-21. 3. Lixacheva E.B. Mexidol lumbosakral dorsopatiyalarni konservativ davolashda. Pharmateka. 2012. No 6. S. 62-67 4. S. Z. Hakimova, G. K. Hakimova. Kompression-iskemik genezis radikulopatiyasi bilan surunli og’riq sindromi bo’lgan bemorlarda psixopatologik va vegetativ buzilishlarning xususiyatlari // Doktor axborotnomasi No1 (918)—20. 100-102 5. Samiev, A. S., Xakimova, S. Z., & Soibnazarov, O. E. (2022). umurtqa pog’onasi jarrohlik amaliyotidan o’tgan bemorlarni reabilitatsiya qilish. BIOMEDISINA VA AMALIYOT JURNALI, 7(1). 6. Samiyev Asliddin, Xakimova Sohiba, Soibnazarov Orzuqul. Orqa miya jarrohligi ostida bemorlarni reabilitatsiya qilish. Biotibbiyot va amaliyot jurnali. 2022, jild. 7, 1-son, 139-144-betlar 7. Shoira Xusinova, Munisa Ablaqulova, Leyla Xakimova GP amaliyotida dori vositalarini oqilona yozish jarayoni va shaxsiy dori tanlash // OII. 2020. №1/S. 8. Skoromets A.A., Skoromets A.P., Skoromets T.A. Nevrologik holat va uning talqini. MEDpress-inform, 2010. 256p. 9. Xakimova S.Z., Djurabekova A.T. Nevrologning haqiqiy amaliyotida surunkali brutsellyozning klinik diagnostikasi va davolashi // Tibbiyot (Olmaota). - 2016. - No 7 (169). – B. 68-72 10. Xakimova S.Z., Ma’murova I.N., Samiyev A.S. Surunkali dorsopatiya bilan og’rigan bemorlarda neyrobrutsellozning klinik ahamiyati. Akademiya. No 10 (49), 2019 yil. 66-69-b 11. Xakimova Sohiba, Gapparova Nilufar, Samiev Asliddin, Hamdamova Baxora, Qodirov Umid, Qoraboev Sanat. 308 Surunkali og’riq sindromi dorsopatiyalari bo’lgan bemorlarda enmg tekshiruvining o’ziga xos xususiyatlari siqilishishemik genezis. Biotibbiyot va amaliyot jurnali. 2021, jild. 6, 6-son, 80-87-betlar 12. Xakimova Sohiba, Hamdamova Baxora, Qodirov Umid. Revmatik genezis dorsopatiyasi bo’lgan bemorlarni tekshirishning klinik va nevrologik natijalarining xususiyatlari. Biotibbiyot va amaliyot jurnali. 2022, jild. 7, 1-son, 145-153-betlar 13. Xusinova, Sh . (2022). Birlamchi tibbiy yordamda surunkali yurak yetishmovchiligi bo’lgan bemorlarni boshqarish sifati. Kardiorespiratuar tadqiqotlar jurnali, 1(1), 99-102. 14. Xusinova, Sh.(2022). Kovid-19 bo’yicha birinchi sog’liq yo’qish muassasalarida umumiy amaliyot vrachi tarafindan o’tkazilgan tadoralar algoritimi (Sharh). Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali, 1 (SI-1), 29-32. 15. Ziyadullayevna, S. K., & Alisherovna, D. A. (2020). Surunkali brutsellozda radikulopatiya bilan og’rigan bemorlarni tekshirish natijalari. Amerika tibbiyot fanlari va farmatsevtika tadqiqotlari jurnali, 2(10), 37-43. 16. Шамсиев А.М., Хусинова С.А. (2008). Влияние факторов окружающей среды на здоровье человека в Узбекистане. В: Бенке Р. (ред.) Социально-экономические причины и последствия опустынивания в Центральной Азии. Серия «Наука НАТО для мира и безопасности». Шпрингер, Дордрехт. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8544-4_11 17. Хусинова Ш. А., Аблакулова М. Х. Диабетдан олдинги ҳолат //Проблемы биологии и медицины. – 2017. – №. 1. – С. 93. 18. Хусинова Ш., Аблакулова М. Лейла Хакимова Процесс рационального назначения лекарственных средств и выбор персонального лекарства в практике ВОП. – 2020. 19. Лейла Хакимова, Шоира Хусинова, Муниса Аблакулова, Дилшода Абдухамидова Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход // ОИИ. 2021. №8/S. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnoematerinstvo-i-effektivnyy-antenatalnyy-uhod 20. Шоира Хусинова, Муниса Аблакулова, Лейла Хакимова Процесс рационального назначения лекарственных средств и выбор персонального лекарства в практике ВОП // ОИИ. 2020. №1/S. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/protsess-ratsionalnogo-naznacheniya-lekarstvennyh-sredstv-i-vybor-personalnogo-lekarstva-v-praktike-vop (дата обращения: 18.03.2023). 21. Akbarovna, K. S. (2022). UVB Therapy for the Treatment of Patients with Chronic Dermatosis. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 676-678. Retrieved from https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/ article/view/1152 22. Хусинова Ш. А., Аминов З. З. Мероприятия, проводимые в учреждениях первичной медико-санитарной помощи по профилактике распространения COVID-19 //Медицинское образование сегодня. – 2020. – №. 3. – С. 190-201. 23. Хусинова Ш. А. Распространённость артериальной гипертензии, особенности её клинического течения и состояние белково-липидного обмена у работников табачного производства //Автореф. дисс.… канд. мед. наук. Ташкент. – 1998. – С. 24. 24. Khakimova L. R., Khusinova S. A. MH Ablakulova Results of the implementation of a clinical protocol for the integrated management of patients with arterial hypertension and diabetes mellitus in primary health care. 2018 //Journal Health, demography, ecology of the Finno-Ugric peoples. – №. 4. – С. 66-68. 25. Хусинова, . Ш., Хакимова, . Л., & Курбанов , Б. (2022). РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ. Журнал кардиореспираторных исследований, 2(3), 82–84. https://doi.org/10.26739.2181-0974-2021-3-16