Журнал кардиореспираторных исследований. Special Issue 1.1.(сборник статей)


Тема статьи

COVID-19 O‘TKAZGAN BEMORLARDA CHANOQ-SON BO‘G‘IMI OSTEOARTROZINING KLINIK-IMMUNOLOGIK VA GENETIK XUSUSIYATLARINI O‘ZIGA XOSLIGI (211-213)

Авторы

Shodikulova G.Z., Po‘latov U.S., Xasanov O.G‘.

Учреждение

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Аннотация

Ushbu maqola COVID19 rivojlanishi va sonning erta osteoartriti o’rtasidagi munosabatni o’rganadi. Genetik va immunologik parallelik va genlar kasallik rivojlanishidagi bog‘liqlikni aniqlanadi. Chanoq-son bo‘g‘imlari osteoartrozi bilan kasallangan bemorlarni genetik va immunologik taxlillarga asoslangan holda diagnostika, davolash xamda erta profilaktik chora tadbirlarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Ключевые слова

SARS-CoV-2, COVID-19, COL2A1, interleykin, immunitetning buzilishi, Kollagen 2, xondrodisplaziya.

Литературы

Tyurin A.V., Xusainova Ri., Shapovalova D.A., Davletshin Ra., Xusnutdinova E.K. Kompleksnoye klinikogeneticheskoye issledovaniye osteoartroza // Osteoporoz i osteopatii. 2016. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ kompleksnoe-kliniko-geneticheskoe-issledovanie-osteoartroza (data obraщeniya: 18.03.2023). 2. Belyayeva I.B., Mazurov V.I., Saranseva L.Ye. Ratsionalnaya farmakoterapiya komorbidnыx patsiyentov s zabolevaniyami oporno-dvigatelnogo apparata v usloviyax pandemii COVID-19 // Effektivnaya farmakoterapiya. 2021. T. 17. № 21. S. 40–46. 3. Yermilov Viktor Vladimirovich, Smirnov A.V., Dorofeyev N.A., Grigoreva N.V., Barkanova O.N., Barkanov V.B., Bыxalov L.S., Poplavskiy A.E., Goryachev Yu.N., Trubachyov M.A., Kurganskaya M.A. COVID-19 U MOLODЫX PASIYENTOV S KOMORBIDNOY PATOLOGIYEY NA FONYe IMMUNOSUPRYeSSII (SLUChAY IZ PRAKTIKI) // Vestnik VolGMU. 2021. №1 (77). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/covid-19-u-molodyh-patsientovs-komorbidnoy-patologiey-na-fone-immunosupressii-sluchay-iz-praktiki (data obraщeniya: 18.03.2023). 4. Tixilov R.M., Lila A.M., Kochish A.Yu., Alekseyeva L.I., Shubnyakov I.I., Denisov A.O., Bojkova S.A., Stafeyev D.V., Buylova T.V., Bodrova R.A., Sыkunov M.B., Israyelyan Yu.A. Koksartroz. Klinika, diagnostika i lecheniye: klinicheskiye rekomendatsii (v sokraщenii) // Vestnik travmatologii i ortopedii im. N.N. Priorova. 2022. T. 29, № 1. S. 87−112. DOI: https://doi.org/10.17816/vto107102 5. Belyayeva I.B., Mazurov V.I., Saranseva L.Ye., Trofimov Ye.A. Osobennosti vedeniya i vaksinatsii komorbidnыx patsiyentov s revmaticheskimi zabolevaniyami v usloviyax pandemii novoy koronavirusnoy infeksii // Rossiyskiy semeynыy vrach. 2021. T. 25. № 3. S. 17–26. DOI: https://doi.org/10.17816/RFD75815 6. Shodikulova G. Z., Pulatov U. S. EFFICIENCY EVALUATION OF TREATMENTS PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS BY DEPENDENCE OF CLINIC COURSE AND GENETIC POLYMORPHISM OF HAPTOGLOBINS // Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2020. – №. 1. – С. 175-178. 7. Nasonov YeL. Koronavirusnaya bolezn 2019 (COVID-19) i autoimmunitet. Nauchno8. prakticheskaya revmatologiya. 2021;59(1):5–30. 9. Shodikulova G. Z. et al. The Correlation among Osteoporosis, Calcium-Phosphore Metabolism and Clinical Symptoms of Main Disease in Patients with Rheumatoid Arthritis //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Т. 25. – №. 3. – С. 4185-4190. 10. Shodikulova Gulandom Zikriyayevna, Ergashova Madina Muxtorovna Osobennosti ranney diagnostiki osteoporoza u bolnыx revmatoidnыm artritom // Dostijeniya nauki i obrazovaniya. 2019. №12 (53). URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/the-features-of-the-early-diagnostics-of-osteoporosis-in-patients-with-rheumatoid-arthritis (data obraщeniya: 18.03.2023). 11. Gafurovich O.G., Shodikulovna R.M. Kliniko-morfologicheskiye paralleli mejdu xelikobakter-assotsiirovannыm gastroduodenalnыm zabolevaniyem i jirovoy boleznyu pecheni (JBP) (obzor literaturы) - Yevraziyskiy jurnal meditsinskix issledovaniy, 2022 g. 12. Shodikulova Gulandom Zikriyayevna, Xasanov Oybek Gofirovich, Aripov Shakar Maksmudovich. (2022). NARUSh YeNIYa RITMA SYeRDSA U BOLNЫX SIRROZOM PYeChYeNI. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development , 4 , 415–421. Polucheno s https://www.sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/144. 13. Xasanov , O. ., & Bektemirova , Sh. . (2022). KLINIKO-MORFOLOGIChYeSKIY PARALLYeLIZM XYeLIKOBAKTYeR-ASSOSIIROVANNЫX GASTRODUODYeNALNЫX ZABOLYeVANIY NA FONYe JIROVOY BOLYeZNI PYeChYeNI (NAJBP). Yevraziyskiy jurnal meditsinskix i yestestvennыx nauk, 2(11), 58–62. izvlecheno ot https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/4342 Fatulloyeva D. S. et al. Evaluation of the effectiveness of thrombolytic therapy in myocardial infarction in the conditions of the samarkand branch of rscemc //Euro-Asia Conferences. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 177-182. Rasuli F. O. et al. Clinical features of ihd course on the background of atrial fibrillation //Euro-Asia Conferences. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 195-199. Элламонов С. Н. и др. Факторы прогрессирования артериальной гипертензии у больных в коморбидности с сахарным диабетом 2 типа //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-21. 14. Шодикулова Г., Пулатов У. Диагностика и лечение дисфункции эндотелия у больных с недифференцированной дисплазией соединительной ткани //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2014. – №. 2 (78). – С. 69-73.