Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali. Maxsus son. 2022


Тема статьи

BRONXIAL ASTMADA KOMORBIDLIK (307-310)

Авторы

Shodieva G.R., Ibragimova E.F.

Учреждение

Samarqand davlat tibbiyot instituti

Аннотация

Bronchial astma (BA) hastaligi nafas yo`llarining surunkali yallig`lanishi bilan xarakterlanib, allergik tabiatli hastalik hisoblanadi. BA hastaligida bir qancha komorbid kasalliklar aniqlanadi. Komorbidlik – bir bemorda ikki yoki undan ortiq kasalliklar, sindromlarning mavjudligi hisoblanib, ular o`zaro patogenetik mexanizmi bo`yicha bog`liq bo`lishi mumkin. BA bilan hastalanganlarda arterial gipertoniya (AG), yurak ishemik kasalligi (YuIK), semizlik, qandli diabet 2-tipi, oshqozon-ichak kasalliklari aniqlanadi. Ushbu kasalliklarning rivojlanish sababi turlicha bo`ladi. Asosiy kasallikning fenotipi hamroh kasallik ta`sirida o`zgaradi. Bemorning yoshi ulg`aygan sari komorbid kasalliklarning soni ortadi. Ilmiy tadqiqotda BA bilan hastalangan 80 ta bemorda komorbid kasalliklar o`rganildi. Bemorlarning 58 % ayollar, 42 % erkaklar tashkil etdi. Bemorlarning o`rtacha yoshi 48,2. Ilmiy tadqiqotda BA va komorbid kasalliklarning davolash muammolari keng yoritildi, chunki ba`zi dori vositalarini bir qator kasallikda qo`llash nojo`ya oqibatlarga olib keladi.

Ключевые слова

bronchial astma, komorbid kasallik, nafas yo`llari, bemor

Литературы

1. Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management and prevention. Updated 2021. Available from: https://ginasthma.org/gina-reports/ Accessed 2021 Sep 29. 2. Liu S, Cao Y, Du T, Zhi Y. Prevalence of comorbid asthma and related outcomes in COVID-19: a systematic review and meta-analysis. The Journal of Allergy and Clinical Immunology. In Practice 2021 Feb;9(2):693-701. 3. Шодиева, Г. Р., & Улугбеков, К. У. У. (2020). НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ОБСТРУКЦИИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ ACTMОЙ. Современные инновации, (4 (38)), 15-17. 4. Шодиева, Г. Р., & Низомов, Б. У. (2020). Роль функциональной диагностики в оценке степени обструкции дыхательных путей при бронхиальной actmе. Наука и образование сегодня, (5 (52)), 81- 82. 5. Тошназаров, Ш. М., & Шодиева, Г. Р. (2019). Эффективность дигитализации-дигоксином у больных с хронической сердечной недостаточностью. In Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования (pp. 175-177). 6. Shodiyeva, G. R., Rustamova, S. A., & Ibragimova, E. F. (2021). BRONXIAL ASTMADA NAFAS TIZIMI OBSTRUKSIYASI VA KARDIOVASKULYAR TIZIMDAGI O’ZGARISHLARNING OZARO BOG’LIQLIGI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 1214- 1218. 7. Солеева, С. Ш., Джаббарова, Н. М., & Шодиева, Г. Р. (2019). Место гиполипидемической терапии в комплексном лечении стабильной стенокардии. International scientific review, (LXV), 111-113. 8. Шодиева, Г. Р. (2020). Роль Цитокинов у больных циррозом печени вирусной этиологии. Вестник науки и образования, (10-4 (88)), 104-106. 9. Агабабян, И. Р., Исмаилов, Ж. А., Турдибеков, Х. И., Шодиева, Г. Р., & Рузиева, А. А. (2019). Изучение состояния кардиоваскулярной системы при ХОБЛ. Достижения науки и образования, (10 (51)), 50-54.